VÕ-THUẬT

 

 

 

IV.

Ứng-Thí Đẳng-Cấp

 

 

 

       Vì Hệ-Phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG thuộc về Võ-Thuật Cổ-Truyền ngàn năm của Việt-Nam, cuộc Ứng-Thí Đẳng-Cấp thuộc về Truyền-thống Võ-Trận Đại-Việt thủa xưa.

       Do đấy, về phần Tỉ-Thí bằng Tay Không, Hệ-Phái chúng tôi không đặt cược vào phương-tiện phòng-vệ thụ-động bằng cách trang-bị Vệ-dực y (衞 翼 衣 - Plastron Training Body Protector) được dùng trong các môn «Võ Thể-Thao Đối-Kháng» hiện-tại cho Võ-sinh, nhưng chú-trọng về phương-tiện phòng-vệ năng-động là kỷ-thuât chiến-đấu của «Võ-Thuật Chiến-Trận».

       Còn về phần Tỉ-Thí bằng Binh-Khí sắc bén, thuộc về Phi-Giáp Tranh-Phong Thuật (披 甲 爭 鋒 術), thì Võ-sinh được mặc Khải-Giáp trung-cổ Đại-Việt bằng thép rèn trui.

       Cho nên để bảo-tồn phẩm-lượng Sư-Phạm và hiệu-năng thực-tiễn của Võ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Định - cùng nhằm giúp cho Võ-sinh lãnh-hội được sự khác-biệt giữa môn « Võ-Thuật Chiến-Trận » và những môn « Võ-Thuật Tự-Vệ » hay «Võ Thể-Thao Đối-Kháng» - cuộc Ứng-Thí Đẳng-Cấp được qui-định trong Giáo-Trình như sau :

 

Sắc Đai

Ứng-Thí Đẳng-Cấp

   
 

       A - Thi lên Cấp Huyền-Ðai :  

              .Thi lên Cấp Huyền-Ðai : « Cấp Nhập-Môn »

                 - Thị-phạm :
                        . Hai bài Thảo-Bộ
                        . Một bài Thảo Binh-Khí
         
               

   
 

       B - Thi lên Cấp Lục-Ðai các Đẳng :

              .Thi lên Cấp Lục-Ðai : « Cấp Sơ-Đẳng Dự-Bị »

                 - Thị-phạm :
                        . Hai bài Thảo-Bộ

                        . Hai bài Thảo Binh-Khí

                 - Tỷ-Thí :
                        . Bằng Tay Không
                               Hai Võ-sinh ứng-thí Cấp Lục-Đai tỉ-thí với Một Võ-sinh ứng-thí Cấp Lục-Đai                         đệ-nhị Đẳng. 

              .Thi lên Cấp Lục-Ðai đệ-nhất Ðẳng : « Cấp Sơ-Đẳng Nhập-Môn »

                 - Thị-phạm :
                        . Hai bài Thảo-Bộ

                        . Hai bài Thảo Binh-Khí

                 - Tỷ-Thí :
                        . Bằng Tay Không
                               Bốn Võ-sinh ứng-thí Cấp Lục-Đai đệ-nhất Đẳng tỉ-thí với Một Võ-sinh  ứng-thí                         Cấp Hồng-Đai (Cấp Thần-Đồng).

              .Thi lên Cấp Lục-Ðai đệ-nhị Ðẳng : « Cấp Sơ-Đẳng Chính-Qui »

                 - Thị-phạm :
                        . Hai bài Thảo-Bộ

                        . Hai bài Thảo Binh-Khí

                 - Tỷ-Thí :
                        . Bằng Tay Không
                               Một Võ-sinh ứng-thí Cấp Lục-Đai đệ-nhị Đẳng tỉ-thí với Hai Võ-sinh ứng-thí                         Cấp Lục-Đai.
                        . Bằng Binh-Khí
                               Bốn Võ-sinh ứng-thí Cấp Lục-Đai đệ-nhị Đẳng tỉ-thí với Một Võ-sinh ứng-thí                         Cấp Hồng-Đai đệ-nhất Đẳng (Cấp Thiền-Sư).

   
 

       C - Thi lên Cấp Hồng-Ðai các Đẳng : .

              .Thi lên Cấp Hồng-Ðai : « Cấp Trung-Đẳng Dự-Bị »

                 - Thị-phạm :
                        . Hai bài Thảo-Bộ

                        . Ba bài Thảo Binh-Khí

                 - Tỷ-Thí :
                        . Bằng Tay Không
                               Một Võ-sinh ứng-thí Cấp Hồng-Đai tỉ-thí với Bốn Võ-sinh ứng-thí Cấp Lục-Đai                         đệ-nhất Đẳng .
                        . Bằng Binh-Khí
                               Bốn Võ-sinh ứng-thí Cấp Hồng-Đai tỉ-thí với Một Võ-sinh ứng-thí                         Cấp Hồng-Đai đệ-nhị Đẳng (Cấp Phượng-Hoàng).

              .Thi lên Cấp Hồng-Ðai đệ-nhất Ðẳng : « Cấp Trung-Đẳng Nhập-Môn »

                 - Thị-phạm :
                        . Hai bài Thảo-Bộ

                        . Ba bài Thảo Binh-Khí

                 - Tỷ-Thí :
                        . Bằng Tay Không
                               Một Võ-sinh ứng-thí Cấp Hồng-Đai đệ-nhất Đẳng tỉ-thí với Bốn Võ-sinh                         ứng-thí Cấp Lục-Đai đệ-nhị Đẳng .
                        . Bằng Binh-Khí :
                               Bốn Võ-sinh ứng-thí Cấp Hồng-Đai đệ-nhất Đẳng tỉ-thí với Một Võ-sĩ  ứng-thí                         Cấp Hoàng-Đai (Cấp Lão-Mai).

              .Thi lên Cấp Hồng-Ðai đệ-nhị Ðẳng : « Cấp Trung-Đẳng Cơ-Bản - Hướng-Dẫn Viên »

                 - Thị-phạm :
                        . Hai bài Thảo-Bộ

                        . Bốn bài Thảo Binh-Khí

                 - Tỷ-Thí :
                        . Bằng Tay Không
                               Một Võ-sinh ứng-thí Cấp Hồng-Đai đệ-nhị Đẳng tỉ-thí với Bốn Võ-sinh ứng-thí                         Cấp Hồng-Đai.
                        . Bằng Binh-Khí
                               Bốn Võ-sinh ứng-thí Cấp Hồng-Đai đệ-nhị Đẳng tỉ-thí với Một Võ-sĩ ứng-thí                         Cấp Hoàng-Đai đệ-nhất Đẳng (Cấp Ngọc-Trản).

   
 

       D - Thi lên Cấp Hoàng-Ðai các Đẳng đệ-nhất Kỳ :

              .Thi lên Cấp Hoàng-Ðai : « Cấp Trung-Đẳng - Huấn-Luyện Viên Phụ-Tá »

                 - Thị-phạm :
                        . Hai bài Thảo-Bộ

                        . Bốn bài Thảo Binh-Khí

                 - Tỷ-Thí :
                        . Bằng Tay Không
                               Một Võ-sĩ ứng-thí Cấp Hồng-Đai đệ-nhất Đẳng tỉ-thí với Bốn Võ-sinh ứng-thí                         Cấp Hồng-Đai đệ-nhất Đẳng.
                        . Bằng Binh-Khí
                               Bốn Võ-sỉ ứng-thí Cấp Hoàng-Đai tỉ-thí với Một Võ-sỉ ứng-thí Cấp Hoàng-Đai                         đệ-nhị Đẳng (Cấp Tứ-Hải - Huấn-Luyện Viên).

              .Thi lên Cấp Hoàng-Ðai đệ-nhất Ðẳng : « Cấp Trung-Đẳng - Huấn-Luyện Viên »

                 - Thị-phạm :
                        . Hai bài Thảo-Bộ

                        . Bốn bài Thảo Binh-Khí

                 - Tỷ-Thí :
                        . Bằng Tay Không
                               Một Võ-sĩ ứng-thí Cấp Hoàng-Đai đệ-nhất Đẳng tỉ-thí với Bốn Võ-sinh ứng-thí                         Cấp Hồng-Đai đệ-nhị Đẳng.
                        . Bằng Binh-Khí
                               Bốn Võ-sĩ ứng-thí Cấp Hoàng-Đai đệ-nhất Đẳng tỉ-thí với Một Võ-sỉ ứng-thí                         Cấp Hoàng-Đai đệ-tam Đẳng (Chuẫn Võ-Sư).

              .Thi lên Cấp Hoàng-Ðai đệ-nhị Ðẳng : « Cấp Trung-Đẳng - Chuẫn-Võ-Sư Phụ-Tá »

                 - Thị-phạm :
                        . Hai bài Thảo-Bộ

                        . Bốn bài Thảo Binh-Khí

                 - Tỷ-Thí :
                        . Bằng Tay Không
                               Một Võ-sĩ ứng-thí Cấp Hoàng-Đai đệ-nhị Đẳng tỉ-thí với Bốn Võ-sĩ ứng-thí                         Cấp Hoàng-Đai.
                        . Bằng Binh-Khí
                               Bốn Võ-sĩ ứng-thí Cấp Hoàng-Đai đệ-nhị Đẳng tỉ-thí với Một Võ-sỉ ứng-thí                         Cấp Hoàng-Đai đệ-tứ Đẳng (Võ-Sư).

   
         E - Thi lên Cấp Hoàng-Ðai các Đẳng đệ-nhị Kỳ :

              .Thi lên Cấp Hoàng-Ðai đệ-tam Ðẳng : « Cấp Chuẫn-Võ-Sư »

                 - Thị-phạm :
                        . Hai bài Thảo-Bộ

                        . Năm bài Thảo Binh-Khí

                 - Tỷ-Thí :
                        . Bằng Tay Không
                               Một Võ-sĩ ứng-thí Cấp Hoàng-Đai đệ-tam Đẳng tỉ-thí với Bốn Võ-sĩ ứng-thí                         Cấp Hoàng-Đai đệ-nhất Đẳng.
                        . Bằng Binh-Khí
                               Bốn Võ-sĩ ứng-thí Cấp Hoàng-Đai đệ-tam Đẳng tỉ-thí với Một Võ-sư ứng-thí                         Cấp Hoàng-Đai đệ-ngũ Đẳng (Võ-Sư đệ-nhị Kỳ).


                 - Phi-Giáp Tranh-Phong trên Đất liền (riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt)
                        . Cung-Thuật
                        . Chiến-đấu bằng Binh-Khí Trung-Cổ

              .Hoàng-Ðai đệ-tứ Ðẳng : « Cấp Võ-Sư »
                 - Thị-phạm :
                        . Hai bài Thảo-Bộ

                        . Năm bài Thảo Binh-Khí

                 - Tỷ-Thí :
                        . Bằng Tay Không
                               Một Võ-sĩ ứng-thí Cấp Hoàng-Đai đệ-tứ Đẳng tỉ-thí với Bốn Võ-sĩ ứng-thí Cấp                         Hoàng-Đai đệ-nhị Đẳng.
                        . Bằng Binh-Khí
                               Bốn Võ-sĩ ứng-thí Cấp Hoàng-Đai đệ-tứ Đẳng tỉ-thí với Một Võ-sư  ứng-thí                         Cấp Hoàng-Đai đệ-lục Đẳng (Võ-Sư đệ-tam Kỳ ).


                 - Phi-Giáp Tranh-Phong trên Đất liền (riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt)
                        . Cung-Thuật
                        . Chiến-đấu bằng Binh-Khí
Trung-Cổ

                 - Phi-Giáp Tranh-Phong trên Lưng Ngựa (riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt)
                        . Cưỡi ngựa Bắn Cung (Kị-Xạ)
                        . Cưỡi Ngựa Đấu Binh-Khí
Trung-Cổ

                 ...

 

 

 

Ban Võ-Sư Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

  • Ứng-Thí Đẳng-Cấp

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.