SINH-HOẠT

 

 

II.
Lễ-Hội Văn-Hóa


Hình-Ảnh

 

 

 

 

 

Lễ Khai-Mạc Liên-Hoan Võ-Thuật Cổ-Truyền Việt-Nam Lần Thứ VI tại Bình-Định năm 2016.

Tín-dụng Ảnh : Anh Dũng


Lễ Khai-Mạc Liên-Hoan Võ-Thuật Cổ-Truyền Việt-Nam Lần Thứ VI tại Bình-Định năm 2016.

Tín-dụng Ảnh : Anh Dũng

Phong Pháo Hồng ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
treo trên cây tiêu-huyển (platane) tại Thủ-Đô Paris.


Tín-dụng Ảnh : Bích Xuân / VOV-VN

TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015 cữ-hành tại Pháp.
(Phòng khánh-tiết Tòa Thị-Chính Paris)


Tín-dụng Ảnh :
Bích Xuân / VOV-VN

 

Buổi Trình-Diễn ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
tại Tòa Thị-Chính Paris.


Tín-dụng Ảnh : Bích Xuân / VOV-VN

 

Buổi Trình-Diễn ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
tại Tòa Thị-Chính Paris.


Tín-dụng Ảnh : Bích Xuân / VOV-VN

 

Diễn-Văn của Ông Bruno Julliard Phó Thị trưởng
thành phố Paris ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015,
tại Tòa Thị-Chính Paris.


Tín-dụng Ảnh : Bích Xuân / VOV-VN

 

Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Ông Nguyễn Ngọc Sơn,
tặng Bộ Timbres Việt Nam cho Chính-quyền thành phố Paris
tại Tòa Thị-Chính Paris.


Tín-dụng Ảnh : Bích Xuân / VOV-VN

 

Diễn-Hành ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Diễn-Hành ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Diễn-Hành Chiến-Thuyền tượng-trưng của Danh-Tướng Trần-Hưng-Đạo (1213~1300),
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Phụ-Nữ Việt-Nam tạo dáng diễn-hành trước hình
tượng-đài Hoàng-Đế Quang-Trung (1753~1792),
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Câu-Lạc-Bộ Hùng-Sử Việt diễn-hành,
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Câu-Lạc-Bộ Hùng-Sử Việt diễn-hành,
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Hội Cựu Nữ-Sinh Trường Trưng-Vương Nam Cali diễn-hành
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Hội Cựu Nữ-Sinh Trường Trưng-Vương Nam Cali diễn-hành
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Hội Cựu Nữ-Sinh Trường Trưng-Vương Nam Cali diễn-hành
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Hội Cựu Nữ-Sinh Trường Gia-Long diễn-hành
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Hội Cựu Nữ-Sinh Trường Gia-Long diễn-hành
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

Hội Cựu Nữ-Sinh Trường Trưng-Vương diễn-hành
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Diễn-Hành ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Tà Áo Dài ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

Tà Áo Dài ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc)


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Diễn-Hành Đoàn Nghệ-Sĩ Thanh-Thiếu-Niên Mỹ-Hàn KAYPA,
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Diễn-Hành Vương-Kiệu tượng-trưng của Hàn-Quốc,
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Diễn-Hành Vương-Kiệu tượng-trưng của Hàn-Quốc,
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Diễn-Hành của Đại-Diện biểu-trưng Hoàng-Tộc Hàn-Quốc,
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015,
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc)


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

Diễn-Hành của Đại-Diện biểu-trưng Hoàng-Tộc Hàn-Quốc,
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015,
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc)


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Diễn-Hành của Đại-Diện biểu-trưng Hoàng-Tộc Hàn-Quốc,
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015,
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc)


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Diễn-Hành lưu-niệm Binh-Chủng Việt-Mỹ-Hàn,
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015,
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc)


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Võ-Phái Tae-Kwon-Do Hàn-Quốc diễn-hành
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Võ-Phái Tae-Kwon-Do Hàn-Quốc diễn-hành
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Võ-Phái Vovinam-Việt-Võ-Đạo diễn-hành
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Võ-Phái Vovinam-Việt-Võ-Đạo diễn-hành
ngày TẾT Nguyên-Đán Ất-Mùi 2015
trên Đại-Lộ Bolsa (Tiểu-Bang California - Mỹ-Quốc).


Tín-dụng Ảnh : ThieuVo43

 

Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ V
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 1-08 ~ 4-08 năm 2014.


Tín-dụng Ảnh : Hoàng Trọng

 

Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ V
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 1-08 ~ 4-08 năm 2014.


Tín-dụng Ảnh : Hoàng Trọng

Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ V
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 1-08 ~ 4-08 năm 2014.


Tín-dụng Ảnh : Hoàng Trọng

 

Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương Quốc-Tế trong ngày
Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ V
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 1-08 ~ 4-08 năm 2014.


Tín-dụng Ảnh : Hoàng Trọng

Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương Quốc-Tế trong ngày
Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ V
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 1-08 ~ 4-08 năm 2014.

- Nơi Đài Tế Trời Đất
-

Tín-dụng Ảnh : Hoài-Thu & Khoa-Thanh


Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương Quốc-Tế trong ngày
Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ VI
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 2-08 ~ 4-08 năm 2016.

- Nơi Đài Tế Trời Đất
-


Tín-dụng Ảnh : Anh Dũng

 

 

Võ-Sư Biondo Ruggero
của Bình-Định Sa-Long-Cương Italia
nơi Đài Tế Trời Đất.

Tín-dụng Ảnh : Hoài-Thu & Khoa-Thanh

 

 

 

Võ-Sư Biondo Ruggero
và Chuẫn-Võ-Sư Giorgio Fornaroli
của Bình-Định Sa-Long-Cương Italia
nơi Đài Tế Trời Đất.

Tín-dụng Ảnh : Hoài-Thu & Khoa-Thanh

 

Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương Quốc-Tế trong ngày
Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ V
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 1-08 ~ 4-08 năm 2014.

- Biểu-diển tại Nhà Vận-Động Hà-Thanh -


Tín-dụng Ảnh : Bình-Định Sa-Long-Cương

 

Võ-Sư, Chuẫn-Võ-Sư và Võ-Sinh Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương Quốc-Tế trong ngày
Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ V
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 1-08 ~ 4-08 năm 2014.


Tín-dụng Ảnh : Bình-Định Sa-Long-Cương

 

Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương Quốc-Tế trong ngày
Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ V
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 1-08 ~ 4-08 năm 2014.
.
- Buổi Diễn-Hành của Phái-Đoàn Italia Việt-Nam
-

Tín-dụng Ảnh : Báo Bình-Định

 

Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ V
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 1-08 ~ 4-08 năm 2014.
- Lễ Hội Đường Phố -


Tín-dụng Ảnh : Cát Hùng

 

Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương Quốc-Tế trong ngày
Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ V
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 1-08 ~ 4-08 năm 2014.

- Lễ Hội Đường Phố -


Tín-dụng Ảnh : Minh-Chiến / SGPO

 

Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ V
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 1-08 ~ 4-08 năm 2014.
- Lễ Hội Đường Phố -


Tín-dụng Ảnh : Trung-Hiếu & Đoàn-Minh


Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ V
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 1-08 ~ 4-08 năm 2014.

- Lễ Hội Đường Phố -


Tín-dụng Ảnh : Trung-Hiếu & Đoàn-Minh


Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ V
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 1-08 ~ 4-08 năm 2014.
- Lễ Hội Đường Phố -


Tín-dụng Ảnh : Trung-Hiếu & Đoàn-Minh


Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ V
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 1-08 ~ 4-08 năm 2014.
- Lễ Hội Đường Phố -


Tín-dụng Ảnh : Trung-Hiếu & Đoàn-Minh

 

Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ V
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 1-08 ~ 4-08 năm 2014.
- Lễ Hội Đường Phố -


Tín-dụng Ảnh : Minh-Hiếu & Đoàn-Minh

 

Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ V
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 1-08 ~ 4-08 năm 2014.
- Lễ Hội Đường Phố -


Tín-dụng Ảnh : Minh-Hiếu & Đoàn-Minh

 

Liên-Hoan Quốc-Tế Võ Cổ-Truyền Việt-Nam lần thứ V
tại Tây-Sơn Bình-Định ngày 1-08 ~ 4-08 năm 2014.
- Lễ Hội Đường Phố -


Tín-dụng Ảnh : Minh-Hiếu & Đoàn-Minh

Hoa Mai nở ngày TẾT Nguyên-Đán Giáp-Ngọ 2014

Tín-dụng Ảnh : hoamaitet.com

 

TẾT Nguyên-Đán Giáp-Ngọ 2014 cữ-hành tại Pháp
với sự hiện-diện của Ô. Đại-Sứ Việt-Nam Dương Chí Dũng
và Thị trưởng thành phố Paris Bertrand Delanoe.
(Tòa Thị-Chính Paris - Mồng 5 Tết 2014)


Tín-dụng Ảnh : Thùy Vân / VOV-Paris


Mâm Ngũ Quả ngày TẾT Nguyên-Đán Giáp-Ngọ 2014
chưng dọn tại Tòa Thị-Chính Paris.


Tín-dụng Ảnh : Thùy Vân / VOV-Paris

TẾT Nguyên-Đán Giáp-Ngọ 2014 cữ-hành tại Pháp.
(Phòng khánh-tiết Tòa Thị-Chính Paris)


Tín-dụng Ảnh : Thùy Vân / VOV-Paris

TẾT Nguyên-Đán 2014 cử-hành tại USA
(Miền BắcCalifornia)
Đại-Diện tượng-trưng Hoàng-Gia.


TẾT Nguyên-Đán 2013 cử-hành tại USA
(California - 9-02-2013)
Cổng vào « Làng Việt-Nam »


TẾT Nguyên-Đán 2013 cử-hành tại USA
(California - 9-02-2013)

Bàn Thờ Hoàng-Đế Bảo-Đại - Triều Nhà NGUYỄN (1802-1945)


TẾT Nguyên-Đán 2013 cử-hành tại USA
(California - 9-02-2013)


TẾT Nguyên-Đán 2013 cử-hành tại USA
(California - Ngày 9-02-2013)

Đại-Diện tượng-trưng Hoàng-Đế và Triều-Đình.


TẾT Nguyên-Đán 2013 cử-hành tại USA
(California - Ngày 9-02-2013)

Đại-Diện tượng-trưng Hoàng-Gia.

 

TẾT Nhâm-Thìn 2012 cử-hành tại Hoa-Kỳ
(California - Ngày 27 tháng 01 năm 2012)
Tín-Dụng Ảnh : Trần Khải Thanh-Thủy

TẾT Nhâm-Thìn 2012 cử-hành tại Hoa-Kỳ
(California - Ngày 27 tháng 01 năm 2012)
Tín-Dụng Ảnh : Trần Khải Thanh-Thủy

Lễ-Hội mừng TẾT Nhâm-Thìn 2012 cử-hành tại Hoa-Kỳ
(California - Ngày 27 tháng 01 năm 2012)
Tín-Dụng Ảnh : Trần Khải Thanh-Thủy

Lễ-Hội mừng TẾT Nhâm-Thìn 2012 cử-hành tại Hoa-Kỳ
(California - Ngày 27 tháng 01 năm 2012)

Tín-Dụng Ảnh : Trần Khải Thanh-Thủy

Lễ-Hội mừng TẾT Nhâm-Thìn 2012 cử-hành tại Hoa-Kỳ
(California - Ngày 27 tháng 01 năm 2012)
Tín-Dụng Ảnh : Trần Khải Thanh-Thủy

Lễ-Hội mừng TẾT Nhâm-Thìn 2012 cử-hành tại Hoa-Kỳ
(California - Ngày 27 tháng 01 năm 2012)
Tín-Dụng Ảnh : Trần Khải Thanh-Thủy

Ông LÊ Thành Ân, Tổng-Lãnh-Sự Hoa-Kỳ tại TP Hồ Chí Minh,
đọc Diễn-Văn Khai-Mạc Dạ-Hội A.E.J.J.R. ngày Tân-Niên 2011.

(Diamond Plaza Resort - TP Hồ Chí Minh)


(Xem Diaporama & Vidéo)

Ông LÊ Thành Ân, Tổng-Lãnh-Sự Hoa-Kỳ
tại
TP Hồ Chí Minh và Ông TRỊNH Quang Thắng,
đêm GALA A.E.J.J.R tổ-chức ngày 31-12-2010.


(Xem Diaporama & Vidéo)

Dạ-Hội A.E.J.J.R. cho việc Từ-Thiện tại Việt-Nam
(Diamond Plaza Resort - TP Hồ Chí Minh)
ngày Tân-Niên 2011.

(Xem Diaporama & Vidéo)

VS TRỊNH Quang Thắng và BS NGUYỄN Ngọc Long,
hôm Dạ-Hội A.E.J.J.R tổ-chức ngày 31-12-2010,
tại TP Hồ Chí Minh.

(Xem Diaporama & Vidéo)

 

Ban Võ-Trận Đại-Việt diễn-hành tại Capitole,
ngày chủ-nhật 3-06-2007, trong dịp
«Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội »
(tổ-chức bởi Đô-Chính Toulouse và Unesco Việt-Nam
từ ngày 30-05-2007 đến ngày 3-06-2007).

(Xem Diaporama & Vidéo)

Ban Võ-Trận Đại-Việt diễn-hành qua đường phố Toulouse,
ngày chủ-nhật 3-06-2007, trong dịp «Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội »
(tổ-chức bởi Đô-Chính Toulouse và Unesco Việt-Nam
từ ngày 30-05-2007 đến ngày 3-06-2007).

(Xem Diaporama & Vidéo)

 

Ban Võ-Trận Đại-Việt diễn-hành qua đường phố Toulouse,
ngày chủ-nhật 3-06-2007, trong dịp «Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội »
(tổ-chức bởi Đô-Chính Toulouse và Unesco Việt-Nam
từ ngày 30-05-2007 đến ngày 3-06-2007).

(Xem Diaporama & Vidéo)

Ban Võ-Trận Đại-Việt diễn-hành qua đường phố Toulouse,
ngày chủ-nhật 3-06-2007, trong dịp «Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội »
(tổ-chức bởi Đô-Chính Toulouse và Unesco Việt-Nam
từ ngày 30-05-2007 đến ngày 3-06-2007).

(Xem Diaporama & Vidéo)

 

 

 

Ban Võ-Trận Đại-Việt tham-dự Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu
tại Franche-Comté (Ngày 8 và 9 Tháng 07-2006).

(Xem Diaporama & Vidéo)

 

 

 

Ban Võ-Trận Đại-Việt tham-dự Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu
tại Franche-Comté (Ngày 8 và 9 Tháng 07-2006).

(Xem Diaporama & Vidéo)

Nghĩa-Sỹ Tây-Phương tham-dự Lễ Trung-Cổ
Âu-Châu tại Franche-Comté
(Ngày 8 và 9 Tháng 07-2006).

(Xem Diaporama & Vidéo)

 

Ban Võ-Trận Đại-Việt của Bình-Định Sa-Long-Cương
tham-dự Lễ Trung-Cổ Âu-Châu tại Franche-Comté
(Ngày 8 và 9 Tháng 07-2006).

(Xem Diaporama & Vidéo)

)

 

Phi-Giáp Tranh-Phong giữa những Nghĩa-Sỹ Tây-Phương trước sự hiện-diện của Ban Võ-Trận Đại-Việt trong ngày Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu tại Franche-Comté
(Ngày 8 và 9 Tháng 07-2006).

(Xem Diaporama & Vidéo)

 

Nghĩa-Sỹ Tây-Phương tham-dự Lễ Trung-Cổ Âu-Châu
tại Franche-Comté (Ngày 8 và 9 Tháng 07-2006).

(Xem Diaporama & Vidéo)

 

Ban Võ-Trận Đại-Việt tham-dự Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu
tại Franche-Comté (Ngày 8 và 9 Tháng 07-2006).

(Xem Diaporama & Vidéo)

 

Hăng say đàm-luận giữa Ban Võ-Trận Đại-Việt và Philippe
de Ventoux, người tổ-chức cuộc Phi-Giáp Tranh-Phong
theo thời Trung-Cổ Âu-Châu ở lâu-dài Filain trong ngày
Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu tại Franche-Comté
(Ngày 8 và 9 Tháng 07-2006).

(Xem Diaporama & Vidéo)

Ban Võ-Trận Đại-Việt tham-dự Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu
nơi
Lâu-Đài Công-Tước Havré nhân ngày
Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu
tại
Vương-Quốc Bỉ (2004).

(Xem Diaporama & Vidéo)

Võ-Sĩ Patrick QUINQUIRY bắn thử trường-cung Anh-Cát-Lợi theo lời mời của anh Mông-Cổ
CHE-Khan tại Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu
(
Vương-Quốc Bỉ - 2004)

(Xem Diaporama & Vidéo)

Nghĩa-Sĩ Âu-Châu phi-giáp tranh-phong nơi Lâu-Đài
Công-Tước Havré nhân ngày
Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu
(Vương-Quốc Bỉ - 2004).

(Xem Diaporama & Vidéo)

 

Ban Võ-Trận Đại-Việt tham-dự Lễ-Hội Trung-Cổ
Âu-Châu nơi
Lâu-Đài Công-Tước Havré nhân ngày

Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu tại
Vương-Quốc Bỉ (2004).

(Xem Diaporama & Vidéo)

 

Võ-Sĩ Benoît ROUX bắn thử trường-cung Anh-Cát-Lợi
để trổ tài thiện-xạ cho anh Mông-Cổ CHE-Khan
thán-phục tại Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu
(
Vương-Quốc Bỉ - 2004)

(Xem Diaporama & Vidéo)

.

Ban Võ-Trận Đại-Việt tham-dự Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu
tại
Lâu-Đài Công-Tước Havré (
Vương-Quốc Bỉ - 2004).

(Xem Diaporama & Vidéo)

Ban Võ-Trận Đại-Việt tham-dự Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu
tại
Lâu-Đài Công-Tước Havré (
Vương-Quốc Bỉ - 2004).

(Xem Diaporama & Vidéo)


.

Ban Võ-Trận Đại-Việt tham-dự Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu
tại
Lâu-Đài Công-Tước Havré (
Vương-Quốc Bỉ - 2004).

(Xem Diaporama & Vidéo)

Ban Võ-Trận Đại-Việt tham-dự Lễ-Hội Trung-Cổ
Âu-Châu nơi
Lâu-Đài Công-Tước Havré nhân ngày

Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu tại
Vương-Quốc Bỉ (2004).

(Xem Diaporama & Vidéo)

 

Ban Võ-Trận Đại-Việt tham-dự Lễ-Hội Trung-Cổ
Âu-Châu nơi
Lâu-Đài Công-Tước Havré nhân ngày

Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu tại
Vương-Quốc Bỉ (2004).

(Xem Diaporama & Vidéo)

 

Ban Võ-Trận Đại-Việt biểu-diễn Chiến-Đấu Tập-Thể bằng
Thuẫn và Gươm với "Tiếng Trống Đại-Đồng" của Lưu-Bình,
tại Burlingame - San Francisco - USA, năm 2003.

(Xin xem Vidéo)


.

Võ-Sư TRỊNH chào quan-khách trước lúc biểu-diễn
Chiến-Đấu Tập-Thể bằng Thuẫn và Gươm
(Burlingame - San Francisco - USA, 2003).

(Xin xem Vidéo)

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2017 by ACFDV - All rights reserved.