VÕ-THUẬT

 

 

Bình-Định Tây-Sơn
Võ-Trận Cổ-Truyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Võ-Thuật Cổ-Truyến Đại-Việt đã được nung-đúc bởi trận-mạc và cho trận-mạc từ những thời-điểm xa xưa mà Võ-Thuật còn đứng ở vi-trí chủ-yếu trong chiến-tranh ; cho nên đã kết-tinh thành những Giòng Võ Trận. Tiêu-biểu nhất là Giòng Võ lừng danh « Võ-Trận Bình-Định Tây-Sơn », một Di-sản Văn-hóa mật-thiết nối liền với Lịch-Sử.

       Ngày nay, với sự phát-triển của vũ-khí NBC (Hạt-Nhân - Vi-Trùng - Hóa-Học), Chiến-tranh không còn mang tánh-chất chiến-đấu của những bậc anh-hùng nghĩa-sĩ thời xưa nữa. Tất-cả những giá-trị tinh-thần đã bị xóa-bôi khi người ta nhân-danh hiệu-năng tối-đa đã sáng-chế những vũ-khí hủy-diệt tập-thể nhân-loại. Và chính sự-kiện này càng, hơn bao giờ hết, làm nổi bật thông-điệp hào-hùng quý báu thắm đượm nét nhân-văn của Di-sản Võ-Trận Cổ-Truyền Đại-Việt thuở xưa.       

 

 

      I –   Di-Sản Văn-Hóa

      II –  Giáo-Trình

     III –  Đẳng-Cấp

     IV –  Ứng-Thí Đẳng-Cấp

     V –  Kỷ-Thuật Hô-Hấp


    

 

 

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.