THAO-LUYỆN

 

 

II.
CHIẾN-ĐẤU

BẰNG BINH KHÍ

 

 

 

 

       

           Dẫn-Nhập

        Ngày xưa trong Võ-thuật, cứu-cánh Thảo-pháp là huấn-luyện Môn-Sinh từ chỗ biết « Chiến-Đấu bằng Tay Không » đến mức-độ biết « Chiến-Đấu bằng Binh-Khí » trong Thập-Bát Ban Võ-Nghệ.

          Chiết-tự theo Hán-Việt thì chữ Võ 武 cho thấy nó gồm có chữ Chỉ 止 nghĩa là Dừng Lại và chữ Qua 戈 nghĩa là cây Kích Cổ ngày xưa.

 

Hình khắc-họa dưới thời HÁN Triều ( 漢 朝 ) - 206~220 CN.

 

 

        Như thế, thì hiễn-nhiên người học Võ cần phải được học phương-cách chận dừng cây Kích lại. Vậy thì phương-cách nào hơn là học « Chiến-Đấu bằng Binh-Khí » ? - Bởi vì người biết chiến-đấu bằng Tay Không chẳng thể nào đối-phó được với người biết chiến-đấu bằng Binh-Khí Trung-Cổ.

        Do đấy, Võ-Thuật và Võ-Trận cổ truyền Việt-tộc đều chủ-trương huấn-luyện Môn-Sinh sử-dụng những binh-khí trong Thập-Bát Ban Võ-Nghệ.

Võ-Sư Trịnh-Quang-Thắng trình-diễn Thảo Binh-Khí Cán Dài
« Bác Xà Mâu » 剝 蛇 矛 của Hệ-Phái Bình-Định
Sa-Long-Cương.

Chuẫn-Võ-Sư Alban Trịnh-Quang-Việt
trình-diễn Thảo « Đại Phủ-Việt » ( 大 斧 鉞 ).           Quan-Điểm và Quan-Chiêm

         Thường khi chúng ta thấy chỉ những người không thật-sự am-tường Binh-Khí mới thích biểu-diễn Tay Không triệt-hạ người cầm Binh-Khí. Còn trường-hợp người am-tường Binh-Khí mà đi biểu-diễn Tay Không triệt-hạ người cầm Binh-Khí là vì họ chỉ muốn thuyết-minh Võ-Lý trong phòng tập mà thôi, chứ không phải chứng-minh Võ-Lý ngoài Sa-Trường.

        Còn những kẻ biểu-diễn cho người đặt mũi Thương vào yết-hầu, rồi đè tới uốn cong cán Thương, hoặc là biểu-diễn công-phá như chặt gạch ngói bằng cạnh tay, hay như là ngồi đặt gạch lên đầu để cho người dùng búa đập vỡ, hay như là nằm đặt gạch lên trán, lên ngực, lên bụng để cho người dùng búa đập vỡ, chẳng hạn, là họ muốn chứng-tỏ mức-độ tập-luyện về Ngạnh-Công chứ không phải về Võ-Công.
        (Xin mời xem bài viết của BTV Ngọc-Huyền « Vì sao Đặc-Nhiệm Bắc-Kinh "quay lưng" với tuyệt-kỹ Võ Thiếu-Lâm ? » nơi trang WEB Tin Trong Nước của Mạng Lưới http://vocotruyenvn.net).

Màn biểu-diển của Võ-Phái
Wushu Trung-Quốc.

(Tín-dụng Ảnh : craiglotter.co.za)

Màn biểu-diển của Võ-Phái
Hóa-Quyền-Đạo Việt-Nam.

(Tín-dụng Ảnh : Hóa-Quyền-Đạo)

 

Màn biểu-diển của Võ-Phái
Wushu Trung-Quốc.

(Tín-dụng Ảnh : craiglotter.co.za)

.

Màn biểu-diển của Võ-Phái Karate Nhật-Bản
trong dịp Liên-Hoan Võ Cổ-Truyền Việt-Nan Lần 5
tại thành-phó Qui-Nhơn, tỉnh Bình-Dịnh,
vào tháng 08 năm 2014.

(Tín-dụng Ảnh : Minh-Chiến / SGPO)

 

Màn biểu-diển của Võ-Kinh Vạn-An Phái.

(Tín-dụng Ảnh : huephongnha.com)

Màn biểu-diển của Võ-Phái Thiên-Môn Đạo.

(Tín-dụng Ảnh : youtube)


Màn biểu-diển của Lính Đặc-Nhiệm
Quân-Khu Bắc-Kinh Trung-Quốc.

(Tín-dụng Ảnh : PLA Daily)

Màn biểu-diển của Lính Đặc-Nhiệm
Quân-Khu Bắc-Kinh Trung-Quốc.

(Tín-dụng Ảnh : PLA Daily)

 

         Tuy-nhiên, những lối biểu-diễn này thường vịn vào những mánh-lới tiểu-xảo không sao qua được mắt nhìn của người am-tường Võ-Thuật nói chung và am-tường Binh-Khí nói riêng.
        (Xin mời xem bài viết của Võ-Sư SLC VN Nguyễn Phi Long « Lật tẩy những màn “tuyệt kỹ” Kungfu » nơi Trang WEB http://anlong07-laodongta.blogspot.fr/ )

      Võ-Công kết-tinh từ Võ-ThuậtKhí-Công, mà Võ-Thuật là cả một Nghệ-Thuật Chiến-Đấu với một khoa-Học thực-nghiệm của Cổ-Nhân ngoài sa-trường. Cho nên những binh-khí trong Thập-Bát Ban Võ-Nghệ và những phương-thúc sử-dụng nó đã được phát-sinh từ trận-mạc thời Trung-Cổ. Và vì phát-sinh từ trận-mạc thời Trung-Cổ, những phương-thức đó đã được khảo-sát bởi trận-mạc một cách cụ-thể để bao-hàm một giá-trị sư-phạm tuyệt-đối. Đấy là lý-do vì sao chúng ta không nên pha-chế sữa đổi lại các bài Thảo-pháp của Cổ-Nhân, hoặc là đi sáng-chế những bài Thảo-pháp mới bằng cách vá-víu những Đòn & Thế lượm-lặt đó đây, ngõ-hầu đáp-ứng nhu-cầu danh-lợi.


           Binh-Khí Thảo-Pháp

         Võ-Thuật Cổ-Truyền Đại-Việt vẫn thường được các Lão-Võ-Sư Tiền-Bối đem ví với chiếc « Bánh Chưng », mà phần được gọi là « Bánh » bên ngoài thì tượng-trưng cho « Quyền-Thảo-Pháp » còn phần được gọi là « Nhưng » bên trong thì tượng-trưng cho « Binh-Khí Thảo-Pháp ». Nói một cách khác, việc luyện-tập sử-dụng Binh-Khí là điều thiết-yếu trong Võ-Thuật Cổ-Truyền Đại-Việt, vì đó là môn « Võ Đánh Trận », không phải là môn « Võ Đánh Đài ».

        Môn « Võ Đánh Trận » thì ẩn-tàng cả một Sứ-điệp Văn-Hóa và Lịch-Sử của Tổ-Tiên Việt một cách hiển-nhiên mà môn « Võ Đánh Đài » thì tuyệt-nhiên không cưu-mang gì ngoài sự xu-thời ngoại-bang ninh-thế nội-cảnh.

       Ngoài ra, Môn-Sinh Võ Cổ-Truyền Việt-tNam cần phải được học tập bằng Binh-Khí thật-thụ, với trọng-lượng hữu-lý, ngõ-hầu lành-hội được các Chiêu-Thức quí-báu trong Thảo-pháp.

        Kinh-nghiệm đã cho thấy những Môn-Sinh sử-dụng binh-khí giả, ngụy-chế bằng nhôm với trọng-lượng quá nhẹ, đều lạm-dụng sự-kiện này mà múa đánh quá sức hấp-tấp để lấy nhanh-lẹ tối-đa. Điều này đã khiến cho cách-thức sử-dụng Binh-Khí trong Thảo-pháp bị sai-lạc vì Chiêu-Thức bị dang-dỡ do Tấn-pháp lệch-lạc, Bộ-pháp rối loạn và Thân-pháp xiêu-vẹo.

       Sau khi học thành-thạo các Thảo-pháp về Binh-Khí, Môn-Sinh còn cần phải được học phương-thức « Chiến-Đấu bằng Binh-Khí » của từng loại trong Thập-Bát Ban Võ-Nghệ.

Võ-Sĩ Ban Võ-Trận Đại-Việt Bình-Định Sa-Long-Cương
thao-luyện giao-đấu « Kiếm » trên bô.

 

Võ-Sĩ Ban Võ-Trận Đại-Việt Bình-Định Sa-Long-Cương
thao-luyện giao-đấu
« Phác-Đao » trên bô.

 

Võ-Sĩ Ban Võ-Trận Đại-Việt Bình-Định Sa-Long-Cương
thao-luyện chiến đấu bằng « Gươm & Thuẫn » trên bô.


Võ-Sĩ Ban Võ-Trận Đại-Việt Bình-Định Sa-Long-Cương
thao-luyện chiến đấu bằng « Gươm & Thuẫn » trên bô.


 

Võ-Sĩ Ban Võ-Trận Đại-Việt Bình-Định Sa-Long-Cương
thao-luyện chiến đấu
« Đinh-Ba » chống « Gươm & Thuẫn » trên bô
.

 

Võ-Sĩ Ban Võ-Trận Đại-Việt Bình-Định Sa-Long-Cương
thao-luyện chiến đấu
« Đinh-Ba » chống « Thương & Siêu-Đao » trên bô


Võ-Sĩ Ban Võ-Trận Đại-Việt Bình-Định Sa-Long-Cương
thao-luyện
giao-đấu « Kiếm » trên bô.

 

Võ-Sĩ Ban Võ-Trận Đại-Việt Bình-Định Sa-Long-Cương
thao-luyện
giao-đấu « Côn-Roi
» trên bô.

 

Võ-Sĩ Ban Võ-Trận Đại-Việt Bình-Định Sa-Long-Cương
thao-luyện chiến đấu bằng « Gươm & Thuẫn » trên bô..


Võ-Sĩ Ban Võ-Trận Đại-Việt Bình-Định Sa-Long-Cương
thao-luyện chiến đấu bằng « Siêu-Đao » trên bô. 

Ban Võ-Sư Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.