SINH-HOẠT

 

 

 

I.
Lễ-Hội Văn-Hóa

Diaporama & Vidéo

 

 

     2015 - Tháng 10 -  Lễ «Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ» cử-hành ngày 11-10-2015 bởi Võ-Đường Bình-Định Sa-Long-Cương tại Toulouse :
                      - Vidéo - Môn-Sinh Trình-Diễn
                      - Diaporama - Môn-Sinh Trình-Diễn

     2014 - Tháng 11 -  Lễ «Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ» cử-hành ngày 11-11-2014 bởi Võ-Đường Bình-Định Sa-Long-Cương tại Toulouse :
                      - Vidéo - Môn-Sinh Trình-Diễn
                      - Diaporama - Môn-Sinh Trình-Diễn

     2013 - Tháng 11 -  Lễ «Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ» cử-hành ngày 10-11-2013 bởi Võ-Đường Bình-Định Sa-Long-Cương tại Toulouse :
                      - Vidéo - Môn-Sinh Trình-Diễn
                      - Diaporama - Môn-Sinh Trình-Diễn

     2012 - Tháng 11 -  Lễ «Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ» cử-hành ngày 11-11-2012 bởi Võ-Đường Bình-Định Sa-Long-Cương tại Toulouse :
                      - Vidéo - Môn-Sinh Trình-Diễn
                      - Diaporama - Môn-Sinh Trình-Diễn

     2011 - Tháng 11 -  Lễ «Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ» cử-hành ngày 13-11-2011 bởi Võ-Đường Bình-Định Sa-Long-Cương tại Toulouse :
                      - Vidéo - Môn-Sinh Trình-Diễn
                      - Diaporama - Môn-Sinh Trình-Diễn

     2010 - Tháng 11 -  Lễ «Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ» cử-hành ngày 7-11-2010 bởi Võ-Đường Bình-Định Sa-Long-Cương tại Toulouse :
                      - Vidéo - Môn-Sinh Trình-Diễn
                      - Diaporama - Môn-Sinh Trình-Diễn

     2009 - Tháng 11 -  Lễ «Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ» cử-hành ngày 8-11-2009 bởi Võ-Đường Bình-Định Sa-Long-Cương tại Toulouse :
                      - Vidéo - Môn-Sinh Trình-Diễn
                      - Diaporama - Môn-Sinh Trình-Diễn

     2008 - Tháng 11 -  Lễ «Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ» cử-hành ngày 9-11-2008 bởi Võ-Đường Bình-Định Sa-Long-Cương tại Toulouse :
                      - Diaporama - Môn-Sinh Trình-Diễn

 

     2008 - Tháng 08 - Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG tham-dự « Liên-Hoan Quốc-Tế Võ-Thuật Cổ-Truyền Việt-Nam Lần Thứ II », từ ngày 1-08-2008 đến ngày 3-08-2008, tại tỉnh Bình-Định, Việt-Nam :
                      - Diaporama

     2007 - Tháng 11 - Lễ «Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ» cử-hành ngày 11-11-2007 bởi Võ-Đường Bình-Định Sa-Long-Cương tại Toulouse :
                      - Diaporama - Môn-Sinh Trình-Diễn

 

     2007 - Tháng 09 - Lễ «Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ» cử-hành ngày 30-09-2007 bởi những Võ-Đường Bình-Định Sa-Long-Cương Quốc-Tề tại Brossard - Canada :
                      - Diaporama - Phút Giây Hội-Ngộ
                      - Diaporama - Môn-Sinh Trình-Diễn
            

 

     2007 - Tháng 05 và Tháng 06 - «Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội» - từ ngày 30-05 2007 đến ngày 9-06-2007 - tại thành-phố Toulouse - Pháp-Quốc, tỏ-chức bởi ĐÔ-CHÍNH Toulouse và UNESCO Việt-Nam :

           - Tóm-Lược «Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội » :
                      - Diaporama
                      - Vidéo

           - Nhịp Trống Thành Thăng-Long :
                      - Vidéo

           - Ban Võ-Trận Đại-Việt diễn-hành :
                      - Diaporama
- Diễn-Hành qua đường phố Toulouse
                      - Vidéo - Diễn-hành qua đường phố Toulouse


           - Tiếng Đàn Bầu « Độc Huyền Cầm » :
                      - Vidéo
- Hòa-Trung Độc-Tấu Đàn Bầu                       

           - Vũ-Điệu Truyền-Thống :
                      - Vidéo- Phương-Mây trình-diễn
                      - Vidéo - « Cánh Hoa Đào » - Xuân Hà-Nội

           - Trình-Diễn Thời-Trang :
                      - Vidéo 1 : Sưu-Tập « Màu Hoa Tím Toulouse »
                      - Vidéo 2 : Sưu-Tập « Màu Sen Hồng Hà-Nội »

     2006 - Tháng 11 -  Lễ «Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ» cử-hành ngày 10-11-2008 bởi Võ-Đường Bình-Định Sa-Long-Cương tại Toulouse :
                      - Diaporama - Môn-Sinh Trình-Diễn

          

     2006 - Ban Võ-Trận Đại-Việt của Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG tham-dự «Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu», từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 07 năm 2006, tại Lâu-Đài Filain - Pháp-Quốc :
                      - Diaporama
                      - Vidéo - Thết Tiệc Trung-Cổ.

     2005 - Chuẫn-bị Tranh-Phong theo Võ-Trận Trung-Cổ :
                      - Diaporama

 

     2005 - Tháng 11 -  Lễ «Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ» cử-hành ngày 11-11-2008 bởi Võ-Đường Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG tại Toulouse :
                      - Diaporama - Môn-Sinh Trình-Diễn

     2004 - Tháng 11 -  Lễ «Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ» cử-hành ngày 11-11-2008 bởi Võ-Đường Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG tại Toulouse :
                      - Diaporama - Môn-Sinh Trình-Diễn

 

     2004 - Ban Võ-Trận Đại-Việt của Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG tham-quan :

           - «Lễ-Hội Trung-Cổ Âu-Châu» tổ-chức tại Lâu-Đài Công-Tước thành Havré - Vương-Quốc Bĩ (Belgique) :
                      - Diaporama

                      - Vidéo - Thết Tiệc Trung-Cổ.

           - «Đại-Hội SLC Quốc-Tế 2004» tại Montréal, Gia-Nả-Đại (Canada) :
                      - Diaporama

     1999 - Ban Võ-Trận Đại-Việt của Bình-Định Sa-Long-Cương tham-dự «Lễ Truy-Niệm 800 Năm Vua Richard Cœur de Lion Vây Đánh Thành Châlus Năm 1199» - Châlus, Pháp-Quốc :
                      - Diaporama

 

 

 

Copyright © 2004 - 2016 by ACFDV - All rights reserved.