LIÊN-LẠC

 

 

Trung-Tâm Bảo-Tồn và Phục-Hưng
Võ-Học Cổ-Truyền Đại-Việt

 


Võ-Trận Đại-Việt

大 越 武 陣

 

 

Hệ-Thống Đích-Nhiên
Phái Võ-Trận Trung-Cổ

 


 

 

 

       Địa-Chỉ WEBsite :
                                          http://www.votran-daiviet.org/

       Địa-Chỉ Điện-Thư :
                                          votran-daiviet.org@yahoo.com

       Thao-Luyện (buổi tối bắt đầu từ 20g30) :
                                         Thứ Hai
                                         Thứ Tư
                                         Thứ Sáu

 

Võ-Đường của Võ-Trận Đại-Việt Bình-Định Sa-Long-Cương Toulouse

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.