LỊCH-SỬ

 

 

III.

HỌC-VIỆN
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT

 

大 越 武 陣
學院

 

 

 

 Quốc-Kỳ Đại-Việt Triều-Đại Nhà Tây-Sơn.

 

 

Trống Trận Nhà Tây-Sơn
Trình-diễn dưới Thòi Đệ-Nhứt Cộng-Hòa Việt-Nam

(Khoảng 1960).

Tín-dụng Ảnh : GS. Thái Văn Kiểm

 

        Vào năm 2007, Học-Viện Võ-Trận Trung-Cổ Đại-Việt (Academy of Đại-Việt Medieval Martial Arts) được thành-lập

      Đến năm 2012, WEBsite : http://www.votran-daiviet.org được đăng-khai giới-thiệu môn Võ-Thuật trên Bộ trên Ngựa theo Truyền-Thống cổ xưa của Võ-Trận Đại-Việt. 

 

 

       Giáo-Trình Huấn-Luyện :

      Để thực-hiện sự tương-giao giữa Võ-Thuật và Lịch-Sử Đại-Việt, giáo-trình huấn-luyện của Học-Viện gồm có bốn phần dựa theo «Luật Thi Võ-Cử Trung-Cổ Ðại-Việt» của Triều Nhà LÝ (1010-1225), và Triều Nhà TRẦN (1225-1413), nhất là của Triều Nhà Hậu-LÊ (LÊ Trung-Hưng), thời chúa TRỊNH-Giang (1729-1740) :


       Phần I : Võ Thuật ( 武 術) - Hành-Lang Hình-Ảnh
 
                   
  1°) - Thao-Luyện trên Đất Liền - Hành-Lang Hình-Ảnh
                     2°) - Thao-Luyện trên Chiến-Mã - Hành-Lang Hình-Ảnh

       Phần II : Mã-Thuật ( 馬 術) - Hành-Lang Hình-Ảnh 
                     
1°) - Huấn-Luyện Chiến-Mã - Hành-Lang Hình-Ảnh
                     2°) - Thao-Luyện Mã-Thuật Võ-Trận - Hành-Lang Hình-Ảnh
                           

       Phần III : Cung-Thuật (弓 術) - Hành-Lang Hình-Ảnh  
                     1°) -
Thao-Luyện trên Đất Liền (Bộ-Xạ -
步 射) - Hành-Lang Hình-Ảnh
                     2°) - Thao-Luyện trên Chiến-Mã (Kị-Xạ - 騎 射) - Hành-Lang Hình-Ảnh

       Phần IV : Phi-Giáp Tranh-Phong Thuật ( 披 甲 爭 鋒 術)
                     1°) - Thao-Luyện với Võ-Phục Cổ-Truyền Đại-Việt - Hành-Lang Hình-Ảnh

                     2°) - Thao-Luyện với Khải-Giáp Trung-Cổ Đại-Việt - Hành-Lang Hình-Ảnh

 

       Với bốn phần Võ-Thuật, Mã-Thuật, Cung-ThuậtPhi-Giáp Tranh-Phong Thuật nêu ra trên đây trong Giáo-trình Huấn-luyện, chúng tôi kỳ-vọng phục-hưng lại phần nào môn Võ-Trận trong văn-hóa Đại-Việt mà danh xưng Võ-Trận Đại-Việt đòi hỏi sự thực-hiện xác-thật và cụ-thể trong một tinh-thần tự-trọng và trách-nhiệm.

 

 

 

 

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.