LỊCH-SỬ

 

 

I.
HỆ-PHÁI

VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG

 

 

 

« Ẩm Hà Tư Nguyên »
( Uống Nước Sông - Nhớ Suối Nguồn )


 

       Võ-Thuật đích-nhiên Cổ-Truyền có liên-quan mật-thiết với Lịch-Sử và Văn-Hoá, nên việc bảo-tồn và phục-hưng là điều thiết-yếu.

       Trong tinh-thần Bảo-Tồn và Phục-Hưng Võ-Học Cổ-Truyền, Ban Giao-Án Võ-Trận Đại-Việt bao gồm trong Huấn-Trình Võ Học của Hệ-Phái Võ-Trận Bình-Định Tây-Sơn và của Hệ Phái Võ-Thuật Sa Long-Cương; đó là những Dòng Võ Gốc (cha truyền con nối từ nhiều thế-hệ) :Sư-Trưởng PHẠM-Thi
Dòng Võ cụ Hành-Khiển PHẠM-Tường

Huyện An-Chánh (An-Vinh xưa)

 Sư-Trưởng NGUYỄN Văn Trá
Dòng Võ cụ Hành-Khiển NGUYỄN Vãn THI

Huyện Mỹ-Đức (Tây-Sơn)
Sư-Trưởng TRƯƠNG Thanh Đăng
Dòng Võ cụ TRƯƠNG-Trạch

Huyện Phù-Mỹ

 Sư-Trưởng LÂM Đình Thọ
Dòng Võ cụ LÂM Hữu Phong

"Hương-Kiểm Lài"
Huyện An-Nhơn

 Sư-Trưởng HÀ Trọng Thất
Dòng Võ cụ Hà-Hân

"Xả Đàng Nguyện"
Huyện Phù-Cát           1. Dòng Võ của cụ Hành-Khiển PHẠM-Tường, nay do hậu-duệ là Sư Trưởng Phạm-Thi đảm-nhiệm.

      2. Dòng Võ của cụ Hành-Khiển Thi (Nguyễn Văn THI) và cụ Hành-Khiển PHẠN (Nguyễn Văn Lắm), nay do              hậu-duệ là Sư Trưởng Nguyễn Văn Trá, tự Ba-Phong đảm-nhiệm.

          3. Dòng Võ của cụ Xả-Đàng HÀ-Hân, nay do hậu-duệ là Sư Trưởng Hà-Trọng-Thất đảm-nhiệm.

          4. Dòng Võ của cụ Hương-Kiểm LÀI (Lâm Đình Thọ), nay do hậu-duệ là Sư Trưởng Lâm-Ngọc-Phú đảm-nhiệm.

        5. Dòng Võ của cụ Trương-Trạch, qui-tiên không hậu-duệ tiếp-nối bảo-trì Giòng Võ Họ TRƯƠNG đất Phù-Mỹ, Cho nên người thừa-kế cuối-cùng của Dòng Võ Họ TRƯƠNG là Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng, mà hậu-duệ là thứ-nam Sư-Phó Trương-Bá-Đương đảm-nhiệm trọng-trách Chưởng-Môn và là Chủ-Tịch « Liên-Đoàn Quốc-Tế Bình-Định Sa-Long-Cương ».


       Trên đây là Năm Dòng Võ-Trận đích-nhiên, cùng chung một Hệ-Thống Triết-Lý Võ-Học Trận-mạc của nước Đại-Việt. Nói một cách khác, đó là những cái Riêng được thống-nhất trong cái Chung của Sư-Phạm và Triết-Học Võ-Thuật Quốc-Gia Đại-Việt. Và đấy cùng là những gì biểu-trưng Di-Sản Văn-Hóa Võ-Học ngàn năm quí-báu của Việt-tộc.

 

       - Hệ-Phái Võ-Trận Bình-Định Tây-Sơn

       - Hệ-Phái Võ-Thuật Sa-Long-Cương

 

 

Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT

Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

Trở lại Trang VÕ-THUẬT
Di-Sản Văn-Hóa

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.