LỊCH-SỬ

 

 

II.
Trung-Tâm Võ-Thuật Trung-Cổ


VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG

tại Pháp-Quốc

 

 

 

« Công Gia Y Bát »
(Ngôi Nhà Chung của Sự Chân-Truyền)

 

 

 

          Võ-Đường đầu tiên của Võ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Ðịnh (Việt-Nam) khai-lập tại hải-ngoại - từ năm 1968 - dưới sự bảo-ứng của Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng, là Võ-Đường SA-LONG-CƯƠNG ( 龍 崗) tại Pháp-Quốc.

          Đến Năm 1975, Hội Văn-Hóa Việt-Nam tại Pháp (A.C.V.F.) được thành-lập nhằm mục-đích phổ-biến văn-hóa ngàn năm đất Việt xuyên qua Võ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Định của Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG.         

 

Trình-diễn Kiếm-thuật Độc-Kiếm ngày Khánh-Thành
Hội Văn-Hóa Việt-Nam A.C.V.F. tại Château des Fleurs
(Marseille, France 1975).

 

Trình-diễn Kiếm-thuật Song-Kiếm ngày
Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ tại Le Grand Hôtel
(Marseille, France 1976).

 

     Năm 1987, theo đuổi mục-tiêu bảo-tồn và phát-triễn Võ-Thuật Cổ-Truyền của Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG, Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng khai-lập Võ-Đường tại Toulouse.

       Sau đó, Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng khởi công viễn-du trên thế-giới và hồi-hương với mục-tiêu toàn-kiện sự hiểu-biết về Võ-Thuật Cổ-Truyền của Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG nói riêng, và của Võ-Trận Đại-Việt nói chung.

       Năm 1997, nhằm mục-đích bảo-tồn hữu-hiệu và phục-hưng đúng-đắn di-sãn văn-hóa Võ-Thuật Cổ-Truyền gắn liền với Võ-Trận của Tiền-Nhân, Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng sáng-lập « Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt » và khởi sự giảng dạy môn Võ-Thuật trên Bộ trên Ngựa.

      Vào năm 2004, WEBsite : http://www.salongcuong-france.org được đăng-khai và sau đó được thay thế bằng WEBsite : http://www.binhdinh-salongcuong.org.

       Đến năm 2007, Học-Viện Võ-Trận Trung-Cổ Đại-Việt (Academy of Đại-Việt Medieval Martial Arts) được thành-lập.

     Và năm 2012 WEBsite : http://www.votran-daiviet.org được đăng-khai để
giới-thiệu môn Võ-Thuật trên Bộ trên Ngựa theo Truyền-Thống cổ xưa của Võ-Trận Đại-Việt.

Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng thao-diễn Mâu-pháp
« Bác-Xà-Mâu » ( 剝 蛇 矛) trên bộ.

 

Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng thao-diễn Mâu-pháp
« Bác-Xà-Mâu » ( 剝 蛇 矛) trên chiến-mã.

.

 


VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.