KIẾM CUNG ĐẠO

 

 

KIẾM CUNG ĐẠO

ĐẠI-VIỆT

 

 

 

Giới-Thiệu

 


 

 

 

 

 


       Từ thưở xa xưa dân-tộc Việt có thành-ngữ « Trả Nợ Kiếm Cung » để nói lên bổn-phận kẻ làm trai đối với tổ-quốc trong thời chinh-chiến. Hiển-nhiên hai môn KiếmCung đã đại-diện cho việc Binh-Bị và là Biểu-tượng của Võ-Trận Đại-Việt thời Trung-Cổ.

       Chính vì lẽ này mà Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt của chúng tôi dùng tên hai môn KiếmCung để đặt Tên Miền cho Mạng Lưới mới là « Kiếm Cung Đạo » (http://www.kiemcungdao.org) sắp đăng-khai.

 

 

Thân đã lỡ đa mang đời vó ngựa,
Kiếm Cung còn mơ một khúc quân ca.

(Thơ : Dã-Tràng Biển Đông)

 

       Mục-đích của chúng tôi là muốn phục-hưng và giới-thiệu đến quí bạn Môn Võ-Trận Đại-Việt thời Trung-Cổ nói chung, cùng Môn Kiếm-Thuật và môn Cung-Thuật của nước Đại-Việt nói riêng, hiện-hữu xưa kia trong việc Thi-Tuyển Võ-Cử các Võ-Quan qua các thời Nhà LÝ, Nhà TRẦN, Nhà Hậu-LÊ (LÊ Trung-Hưng).

       Nước Đại-Việt có nền Văn-Hến với trên Bốn Ngàn Năm Văn-Hóa, lại nằm ở tọa-độ địa-chính giữa hai nước Ấn-Độ và Trung-Hoa cũng đều có nền Văn-Hiến với trên Bốn Ngàn Năm Văn-Hóa ; vì thế, Võ-Trận Đại-Việt cũng đã được thọ ảnh-hưởng Văn-Hóa của hai nền Văn-Hiến Ấn-Độ và Trung-Hoa ngoài sự khán-phá tìm-tòi nghiên-cứu của các Tiền-Bối Việt-Tộc.

      Cụ-thể là hai môn Kiếm-ThuậtCung-Thuật của Đại-việt đã thọ ảnh-hưởng :
      - văn-hóa Ấn-Độ của Lê-Câu Vệ-Đà Rig Veda (nhất là Mundaka Upanishad मुण्डक उपनिषद् thuộc phần Atharva Veda trong Kinh Rig Veda) và của Phật-Giáo ;
      - cũng như đã thọ ảnh-hưởng văn-hóa Trung-Hoa của Lão-Giáo xuyên qua Học-Thuyết Liệt-Tử (Liệt Ngữ Khấu 列 禦 寇 và Xung Hư Chân-Kinh 冲 虚 真 经) và của Nho-Giáo xuyên qua Học-Thuyết của Khỗng-Phu Tử (Tứ-Thư và Ngũ-Kinh) mà nền-tảng triết-lý cốt-yếu của Kinh Dịch 易 經 là Hà-Đô và Lạc-Thư của nền Văn-Hiến Lạc-Việt.

 

Kinh Lê-Câu Vệ-Đà
(Rig Veda Sûtra)

(Tín-dụng Ảnh : wheresmypandit.com)

 

Kinh Dịch
(易 經)

(Tín-dụng Ảnh : Victoria and Albert Museum)

 

Hà Đồ
Nền-tảng triết-lý cốt-yếu của Kinh Dịch.

(Tín-dụng Ảnh : nhantu.net )

 

Lạc Thư
Nền-tảng triết-lý cốt-yếu của Kinh Dịch
.

(Tín-dụng Ảnh : nhantu.net)

 

         Theo Triết-Học Viễn-Đông, thì KIẾM-Thuật thuộc về KHÍCUNG-Thuật thuộc về THẦN.   Điều này đã nâng hai môn Binh-Khí là CUNGKIẾM lên hàng cao-cả và linh-thiêng nhất trong Văn-Hóa ngàn xưa của Á-Đông, và đã khiến hai môn Kiếm-Thuật Cung-Thuật trở thành Kiếm-ĐạoCung-Đạo cùng được lưu-truyền hậu-thế như một Thông-Điệp Tâm-Linh của cả một bầu trời thơ mà Cổ Kinh Lê-Câu Vệ-Đà là tiêu-biểu vô-cùng quí báu.

 

Kiếm Cung Đạo Cổ-Nhân

Đường mòn lưu dấu bước Người Xưa :
Trang Sử còn ghi đến tận giờ,
Sứ-Điệp tâm-linh truyền-đạt mãi,
Kiếm Cung Đạo thắm một trời thơ.


Kính bút,
Trịnh Quang Thắng.

 

 

 


(Còn tiếp theo...)

 

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư-Mục

 

  • Monde Ancien, Civilisation Orientale, Poème Lyrique, Inde - Rig Veda, Traduction de Alexandre Langlois, Imprimerie Paul Dupont, Rue Jean-Jacques Rousseau, Paris, 1870.

  • Œuvre de Lie-Tzeu, dans Les Pères du Système Taoïste, Léon Wieger, Imprimerie de Hien-Hien, 1913, réédition Les Humanités d’Extrême-Orient, Cathasia, Les Belles Lettres, Paris, 1950.

  • Lie Zi , Le Vrai Classique de la Vertu parfaite du Vide harmonieux, textes traduits et annotés par Fang Sheng, Librairie You-Feng, 2011, ISBN 978-2-84279-493-4, éd. bilingue chinois-français

  • Traité du Vide Parfait, traduit du Chinois par Jean-Jacques Lafitte, Albin Michel, Paris, 1997, ISBN 2226094261 (réédition août 2009, collection Spiritualités vivantes ISBN 978-2-226-09426-1).

  • Le Vrai Classique du Vide Parfait, Benedykt Grynpas, Collection Connaissance de l'Orient, format poche (No 36), série chinoise (1961), Gallimard (plusieurs rééditions dont Gallimard, Folio n° 548, 2011, ISBN 978-2-07-044135-8)

  • Lie Zi, Les Fables de Maître Lie, traduction par Jean Levi, Éditions de l'Encyclopédie des Nuisances, 2014.

 

 

Trở lại Trang KHẢO-LUẬN
Binh-Khí Cổ-Truyền

Trở lại Trang LỊCH-SỬ
Bộ-Viện Võ-trận Đại-Việt

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.