KHẢO-LUẬN

 

II.
BINH-KHÍ CỔ-TRUYỀN

 

5 - Binh-Khí Đỡ-Che

 

Thuẫn & khiên
-

 

 

 

 

 

       

         « Thuẫn » (盾) và « Khiên » (搴) llà tên gọi tấm chắni dùng đở che chống Cung Tên, Dáo Mác, Gươm Đao ngoài sa-trường. Đó là món Binh-Khí Đỡ-Che có sự hiện-diện trên khắp toàn cầu từ thời xa xua và cưu-mang một biểu-tượng tinh-thần đầy thâm-sâu và tế-nhị.

         Môn binh-khí khả-dĩ khắc-chế Thuẫn là « Mâu » (矛) ; vì thế chúng ta có những thành-ngữ như « Tư-Tưởng Mâu-Thuẫn », « Luật Mâu-Thuẫn » v.v. để chỉ-định sự trái ngược, đối-kháng nhau.

         Thuẫn trong Võ-Trận cổ-truyền Đại-Việt gồm có hai loại chính, đó là « Bài » (牌)« Khiên » (搴) :

      A - Loại Thuẫn gọi là « Thuẫn-Bài » ( 盾 牌 ) hay « Bàng-Bài » (旁 牌) «Tấm Chắn bên hông ».

         Nó được làm bằng Mây hay bằng Gỗ, hình Tròn, có Hai Quai phía trong Thuẫn để xỏ cánh tay vào đeo cầm, và có Giây Đai để đeo lên vai hay mang sau lưng. Bàng-Bài gồm có Hai Phân-Loại :

               A1 - Phân-Loại Thuẫn bằng Miên-Liễu & Mây đan được gọi là « Đằng-Bài » ( 藤 牌).

              Loại Thuẫn này chuyên dùng đánh trên Bộ. Ở nước Đại-Việt có Hai Hạng Thuẫn « Đằng-Bài » :

                    α) Hạng Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) có Một Quai để cầm-nắm ;

                    β) Hạng Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) có Hai Quai để xỏ tay vào đeo-mang và cầm-nắm.

               A1α. Hạng Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌) có Một Quai :

              
Đây là Hạng Thuẫn Đằng-Bài có Một Quai không được phổ-thông trong toàn cõi nước Việt mà chỉ hiện-hữu ở Miền Trung Đại-Việt.

              Sụ trải-nghiệm chiến-trường Trung-Cổ đã qui-nạp Tiêu-Chuẫn hoàn-vũ về Kích-Cỡ Trung-Bình của Thuẫn-Bài hình tròn là bằng 50cm +/- 1cm Đường Kính.

              Do đấy, Hạng Thuẫn Đằng-Bài có Một Quai được chia ra làm Ba Thứ :

                      1 - Thứ Thuẫn « Đằng-Bài » Kích-Cỡ Dưới Mức Trung-Bình :

Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Miền Trung Đại-Việt :
Ngoại-Diện được trang-trí Chữ Thập, phân-chia mặt Thuẫn
thành Bốn Vùng bằng Miên-Liễu nhuộm Chàm
đan theo những Đường Lượng Gãy Khúc, và biểu-lộ
Bốn Đinh-Ốc Trang-Trí to của Quai Cầm-Nắm.
Thuẫn làm theo « Hình Thúng » và không có Chốp Bài.
Cạnh Thuẫn được viền bằng Thép.
Vành Thuẫn Rộng 41cm.

(Tín-dụng Ảnh : Alain Trương)


Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Miền Trung Đại-Việt :
Nội-Diện biểu-lộ có Một Quai bắt vào bốn Vòng Xích
tán vào Bốn Đinh-Ốc, có trang-bị Nệm chêm đấm tay.
Đáng tiếc là Quai Cầm này đã bị khiếm-khuyết.
Cạnh Thuẫn được viền bằng Thép.
Vành Thuẫn Rộng 51cm.

(Tín-dụng Ảnh : Alain Trương)
                      2 - Thứ Thuẫn « Đằng-Bài » Kích-Cỡ Ngang Mức Trung-Bình :

Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Miền Trung Đại-Việt :
Ngoại-Diện được quét Nước Vôi để phòng ngừa Sâu Mọt,
và biêu-lộ những đường vòng của Mây đan
với Bốn Mối Giây Mây đan cột Quai Cầm-Nắm.
Thuẫn làm theo « Hình Nón » và không có Chốp Bài.
Cạnh Thuẫn được viền bằng Mây.
Vành Thuẫn Rộng 51cm.

(Tín-dụng Ảnh : Alain Trương)


Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Miền Trung Đại-Việt :
Nội-Diện cũng được quét Nước Vôi để phòng
ngừa Sâu Mọt, và biểu-lộ Một Quai cầm duy-nhất
được cột bằng Bốn Mối Giây Mây đan.
Cạnh Thuẫn được viền bằng Mây.
Vành Rộng 51cm..


(Tín-dụng Ảnh : Alain Trương)                      3 - Thứ Thuẫn « Đằng-Bài » Kích-Cỡ Trên Mức Trung-Bình :

Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Miền Trung Đại-Việt :
Ngoại-Diện được quét Nước Vôi để phòng ngừa Sâu Mọt,
và biêu-lộ với những đường vòng của Mây đan
với Bốn Mối Giây Mây đan cột Quai Cầm-Nắm.
Thuẫn làm theo « Hình Nia » và không có Chốp Bài.
Cạnh Thuẫn được viền bằng Mây.
Vành Thuẫn Rộng 61cm.

(Tín-dụng Ảnh : Alain Trương)


Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Miền Trung Đại-Việt :
Nội-Diện biểu-lộ Một Quai cầm duy-nhất
được cột bằng Bốn Mối Giây Mây đan.
Cạnh Thuẫn được viền bằng Mây.
Vành Thuẫn Rộng 61cm.

(Tín-dụng Ảnh : Alain Trương)
 

               A1β. Hạng Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌) có Hai Quai :

              Hạng Thuẫn Đằng-Bài có Hai Quai này là Loại Thuấn phổ-thông khắp nơi.

              Môn-Sinh Võ-Thuật Cổ-Truyền Việt-Nam cần được am-tường điều khác-biệt giữa sự cấu-trúc của Đằng-Bài Đại-Việt Thời Nhà Hậu-LÊ & Chúa TRỊNH phương Bắc (Đàng Ngoài) và sự cấu-trúc của Đằng-Bài Nhà NGUYỄN phương Nam (Đàng Trong).
              
Ngoài ra, Môn-Sinh Võ-Thuật Cổ-Truyền Việt-Nam cần được biết nhận-định sự khác-biệt giữa Hai Loại Đàng-Bài Việt-Tộc của Thời Triều LÊ-TRỊNH và Thời Triều NGUYỄN nói trên với các Loại Đằng-Bài của Hoa-Tộc Thời Triều MÃN-THANH.

              - Đàng-Bài của Thời Triều LÊ-TRỊNH (1545~1787) :

Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) đặc-trưng của Đại-Việt :
Ngoại-Diện được trang-trí Hoa-Văn với đường lượn gãy khúc,
có Chốp Bài bằng Sắt tán Đinh và biểu-lộ
Sáu Đinh-Ốc của Hai Quai và Cán Cầm.
Cạnh Thuẫn được viền bằng Thép.
Thuẫn Hình Nón có Vành rộng 68,58cm (27 inches) đường kính.
(Ngoại Diện)

- Thời Triều Nhà LÊ-TRỊNH (1545-1787) -

(Tín-dụng Ảnh : ashokaarts.com)
Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) đặc-trưng ,của Đại-Việt :
Nội-Diện có Hai Quai và có thêm Một Cán cầm nắm
đều được tán Đinh-Ốc và khắc-chạm Hai Đầu Rồng
Nhai-Xải 捱 (con Thứ Bãy của Rồng) đối diện nhau,
còn có thêm một Khoen Vuông gần Quai phía Chõ
để cột Đai mang Thuẫn lên vai.
Thuẫn Hình Nón có Vành rộng 68,58cm (27 inches).
(Nội Diện)

- Thời Triều Nhà LÊ-TRỊNH (1545-1787) -

(Tín-dụng Ảnh : ashokaarts.com)              - Đàng-Bài của Thời Triều NGUYỄN (1802~1945) :

Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Việt-Nam
đặc-trưng Thời Triều Nhà NGUYỄN (1802-1945)
Ngọai-Diện được trang-họa Đầu Nhai-Xải 捱 眥
nhìn cháính-diện há miệng ngậm Ấn-Chương,
Chốp Bài bằng Sắt tán Đinh và biểu-lộ
Bốn Đinh-Ốc của Hai Quai
cầm.
(Ngoại Diện)

- Thời Triều Nhà NGUYỄN (1802-1945) -

(Tín-dụng Ảnh : mandarinmansion.com)


Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Việt-Nam
Thời Triều Nhà NGUYỄN (1802-1945)
chỉ có có Hai Quai phía trong Thuẫn để xỏ tay vào mang
nhưng không có Cán cầm như kiểu-mẫu Thuẫn Đại-Việt.
- Nội Diện cho thấy THuẫn bị khiếm-khuyết một Quai -
(Nội Diện)

- Thời Triều Nhà NGUYỄN (1802-1945) -


(Tín-dụng Ảnh : mandarinmansion.com)

Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Việt-Nam
đặc-trưng Thời Triều Nhà NGUYỄN (1802-1945)
đan bằng Miên-Liễu và Mây bọc Da được thiếp Sơn-mài
trang-họa Đầu Rồng-Con Nhai-Xải 捱 眥 nhìn chính-diện
há miệng ngậm Ấn Chương.
Thuẫn Hình Nón có Vành rộng 65cm (25 1/2 inches).

(Ngoại Diện)

- Thời Triều Nhà NGUYỄN (1802-1945) -

(Tín-dụng Ảnh : onlinegalleries.com)

Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Việt-Nam
đặc-trưng Thời Triều Nhà NGUYỄN (1802-1945)
đan bằng Miên-Liễu và Mây bọc Da được thiếp Sơn-mài
trang-họa Đầu Rồng-Con Nhai-Xải 捱 眥 nhìn chính-diện
há miệng ngậm Ấn Chương.
Thuẫn Hình Nón có Vành rộng 65cm (25 1/2 inches).

(Ngoại Diện)

- Thời Triều Nhà NGUYỄN (1802-1945) -

(Tín-dụng Ảnh : onlinegalleries.com)


         - Đứng trên bình-diện vật-thể, dấu hiệu đặc-trưng của « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) Đại-Việt Thời Nhà Hậu-LÊ & Chúa TRỊNH là : Ngoài Hai Quai để xỏ tay vào đeo mang còn có thêm Một Cán để nắm cầm.
;

Dấu hiệu đặc-trưng của « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) Đại-Việt :
Ngoài hai quai để xỏ tay vào đeo còn có thêm một cán cầm
chạm Đầu Rồng-Con, gọi là Nhai-Xải 捱 眥 (Con thứ bãy của Rồng).

- Thời Triều Nhà LÊ-TRỊNH (1545-1787) -

(Tín-dụng Ảnh : ashokaarts.com)


.
         - Đứng trên bình-diện lịch-sử, Cán Cầm thêm vào Hai Quai này là phát-minh của Người Đại-Việt Xưa.
Mãi về sau, tới thời Hoàng-Đế Càn-Long (1735~1736) Nhà Mãn-Thanh, trong cuộc khởi nghĩa « Phản Thanh Phục Minh » người trong Thiên-Địa-Hội (天地會 Tiandihui) đã sang nước Việt và được biết đến kiểu-mẫu « Đại-Việt Đằng-Bài » ( 大 越 藤 牌 ) Thời Nhà Hậu-LÊ & Chúa TRỊNH có Hai Quai và Một Cán Cầm ( như Hình Trên đây) và truyền lại bên Trung-Hoa.
         Rồi từ đấy người trong « Thái-Bình Thiên-Quôc » (大 平 天 國 ) (Người Châu-Âu gọi họ là Boxers Tai-Ping) cũng như binh-chủng Triều Nhà THANH đều dựa theo
kiểu-mẫu « Đại-Việt Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) đó để chế-tác một loại Đằng-Bài thời Thế-Kỷ 19 để chiến-đấu như dưới đây :


              - Đàng-Bài của Thời Triều MÃN-THANH (1644~1912) :

Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Trung-Hoa :
Ngọai-Diện được trang-họa tinh-xảo Đầu Cọp nhìn chánh-diện
há miệng nhe nanh, có chữ Vương ( 王 ), cạnh Thuẫn viền bằng Mây,
và thường được xem là Thuẫn của Chiến-binh
«
Mãnh-Hổ » Trều Nhà THANH sử-dụng vào Thé-Kỷ 19.

(Ngoại Diện)

(Tín-dụng Ảnh : Pitt Rivers Museum)


Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Trung-Hoa
thường được xem là Thuẫn của Chiến-binh « Mãnh-Hổ »
Trều Nhà THANH sử-dụng vào Thé-Kỷ 19,

có Hai Quai và Một Cán cầm dựa theo
kiểu-mẫu của Đại-Việt nhưng phẩm-lượng không bằng.

(Nội Diện)

(Tín-dụng Ảnh : Pitt Rivers Museum)


Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Trung-Hoa :
Ngọai-Diện được trang-họa thô-sơ Đầu Cọp há miệng nhe nanh,
có chữ Vương ( 王 ), cạnh Thuẫn viền bằng Mây,
và thường được xem là Chiến-binh « Thái-Bình Thiên-Quốc »
đã sử-dụng vào Thế-Kỷ 19 (1851~1864).
(Ngoại Diện)

(Tín-dụng Ảnh : mandarinmansion.com)

Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Trung-Hoa,
trang-họa thô-sơ Đầu Cọp và chữ Vương ( 王 ),
Nội-Diện có Hai Quai và Một Cán cầm dựa theo
kiểu-mẫu của Đại-Việt nhưng kém xa về phẩm-lượng.
(Nội Diện)

(Tín-dụng Ảnh : mandarinmansion.com)


 

        Trong sách « Trương-Hiệp Trạng-Nguyên » (張 協 狀 元)  thời Triều Nhà Tống (960 - 1279), cũng như sách Võ-Bí-Chi 武備志 của Mao Nguyên Nghi 茅 元 仪 (1594-1640) soạn-thảo với 240 cuốn, 10.405 trang thời Triều Nhà MINH (1368~1644) và cho tới trong sách « Kiên Hồ Tập » (肩 乎 集) thời Triều Nhà THANH (1644-1912) cũng đều không hề nới về loại Đằng-Bài có Hai Quai và Một Cán cầm mà chỉ nói đến loại Đàng Bài có Hai Quai mà thôi :


Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Trung-Hoa
có hai Quai phía trong Thuẫn nhưng không có Cán cầm.

- Triều Nhà TốNG ( 宋朝 960-1279) -

(Tín-dụng Ảnh : Trương-Hiệp Trạng-Nguyên 張 協 狀 元) 

Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Trung-Hoa
có hai Quai phía trong Thuẫn nhưng không có Cán cầm.

- Triều Nhà MINH ( 明 朝 1368-1644) -

(Tín-dụng Ảnh : Võ Bị Chí - Wu Bei Zhi 武備志)


 


Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Trung-Hoa
trang-họa chữ Vương ( 王 )
có hai Quai phía trong Thuẫn nhưng không có Cán cầm.
- Triều Nhà THANH ( 清朝 1644-1912) -

(Tín-dụng Ảnh : Kiên Hồ Tập - Jian Hu Ji 肩 乎 集)

 

Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Trung-Hoa
có hai Quai phía trong Thuẫn để xỏ tay vào đeo mang
nhưng không có Cán cầm như kiểu-mẫu Thuẫn Đại-Việt.
(Phục-chế để luyện-tập trong các Võ-Đường Kung-Fu)
- Thời Hiện-tại -

(Tín-dụng Ảnh :Wing Lam Enterprises)


Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) kiểu-mẫu thời Nhà MINH chỉ có
Hai Quai còn được sử-dụng trong buổi Múa Thuẫn tại làng Nantang
Trung-Hoa - Tỉnh Yongxin

(Tín-dụng Ảnh : yuku.com)

Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) thời Nhà MINH chỉ có hai Quai
còn được sử-dụng trong buổi Múa Thuẫn tại làng Nantang
Trung-Hoa - Tỉnh Yongxin

(Tín-dụng Ảnh : yuku.com )


Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Trung-Hoa
sử-dụng Thời Nhà THANH (1644-1912).

(Tín-dụng Ảnh : Zemanek-Münster)

 


Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) rộng vành (81 cm)
của Trung-Hoa sử-dụng Thời Nhà THANH (1644-1912).

(Tín-dụng Ảnh : liveauctioneers.com)Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Trung-Hoa
có Hai Quai phía trong Thuẫn nhưng không có cán cầm.
- Ngoại Diện -

(Tín-dụng Ảnh : pinterest.com)

 

Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Trung-Hoa
có hai quai phía trong Thuẫn nhưng không có cán cầm.
- Nội Diện -

(Tín-dụng Ảnh : pinterest.com)


Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Miền Tây Tây-Tậng
làm theo Hình Nia, bằng Mây cũng-cố với niền Sắt
trang-trí Ngoại-Diện cùng Bốn Đinh-Ốc vài Chốp Thuẫn nhọn.
Nó thường vẫn bị nhầm-lẫn xem là Thuẫn của Trung-Hoa.

(Tín-dụng Ảnh : pinterest.com)

Thuẫn « Đằng-Bài » ( 藤 牌 ) của Miền Tây Tây-Tậng
làm theo Hình Nia, bằng Mây cũng-cố với niền Sắt
trang-trí Ngoại-Diện cùng Bốn Đinh-Ốc vài Chốp Thuẫn nhọn.
Nó thường vẫn bị nhầm-lẫn xem là Thuẫn của Trung-Hoa.

(Tín-dụng Ảnh : metmuseum.org)


              A2 - Phân-Loại Thuẫn bằng Gỗ được gọi là « Mộc-Bài » (木 牌) ; thường được gọi vắn-tắt là "Mộc". 

               Phân-Loại Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) này được dùng cho Bộ-Binh và luôn cả Kị-Binh. 

Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) được dùng trong Kị-Binh.

- Triều Nhà MINH ( 明 朝 1368-1644) -

(Tín-dụng Ảnh : Ebay.com)

Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) được dùng trong Bộ-Binh.

- Triều Nhà ĐƯỜNG ( 唐 朝 618-907) -

(Tín-dụng Ảnh : Dragon's Armory)         Tuy-nhiên, loại Thuãn « Mộc-Bài » (木 牌) dát Da này được trên hết dùng trong Bộ-Binh để dàn-quân bố-trận :

Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) có Hai Quai Thời Triều Nhà ĐƯỜNG ( 唐 朝 618-907)
còn được sử-dụng ngày nay trong cảnh dàn-quân bố-trận qua phim-ảnh.
Tuy-nhiên, « Mộc-Bài bọc Da chạm trổ » này đã bị thay-thế
bởi « Thuẫn Hình Tròn làm bằng Nhựa đúc khuôn và sơn màu ».

(Tín-dụng Ảnh : Dragon's Armory)            Kiểu-mẫu của Phân-Loại Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) bọc Da Trâu Sơn-Mài đặc-trưng Thời Triều Nhà Hậu-LÊ (1428-1789) đã để lại rất nhiều chứng-vật trên đất nước Việt ; trong trường-hợp này, đó là những tấm Thuẫn-Bài hình Tròn & Lõm tại các vùng Cao-Nguyên Trung-Bộ và Bắc-Bộ. Những tấm Thuẫn này đồng chung cùng một lối cấu-trúc đặc-trưng trên Đất Việt, khác hẳn tất cả các Loại Thuẫn Hình Tròn trên thế-giới.
            Điều đáng tiếc là di-sản vãn-hóa này đã không được cẩn-trọng bảo-tồn và quản-lý
nên đã bị người ta đem đi bán ra hải-ngoại qua các ngã đường Miền Cao-Nguyên dưới tên gọi là « Thuẫn của Miền Biên-Giới Việt-Lào » hoạc lầ Thuẫn của « Miền Nam Ai-Lao », ...v.v.


Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) Đại-Việt,
bằng Gỗ bọc Da Trâu 水牛皮盾 và viền bằng Mây
có Ngoại Diện đặc-trưng với trang-họa
biểu-tượng Mặt Trời của Việt-Tộc
(Ngoại-Diện)

- Thời Triều Nhà Hậu-LÊ (1428-1789) -

(Tín-dụng Ảnh : Viện Bảo-Tàng Angoulême_Hubert de Vries)Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) Đại-Việt,
bằng Gỗ bọc Da Trâu 水牛皮盾 và viền bằng Mây
có Ngoại Diện đặc-trưng với trang-họa
biểu-tượng Mặt Trời của Việt-Tộc
(Ngoại-Diện)

- Thời Triều Nhà Hậu-LÊ (1428-1789) -

(Tín-dụng Ảnh : Viện Bảo-Tàng Angoulême_Hubert de Vries)Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) Đại-Việt,
bằng Gỗ bọc Da Trâu 水牛皮盾 và viền bằng Mây
có Ngoại Diện đặc-trưng với trang-họa
biểu-tượng Mặt Trời và Mặt Thuẫn Lõm vào.
(Ngoại-Diện)

- Thời Triều Nhà Hậu-LÊ (1428-1789) -


(Tín-dụng Ảnh : Barbier-Mueller Museum)


Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) Đại-Việt,
bằng Gỗ bọc Da Trâu 水牛皮盾 và viền bằng Mây
có Ngoại Diện đặc-trưng với trang-họa
biểu-tượng Mặt Trời và Mặt Thuẫn Lõm vào.
(Ngoại-Diện)

- Thời Triều Nhà Hậu-LÊ (1428-1789) -


(Photo Credit : ashokaarts.com)

Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) Đại-Việt,
bằng Gỗ bọc Da Trâu 水牛皮盾 và viền bằng Mây
có Ngoại Diện đặc-trưng với trang-họa
biểu-tượng Mặt Trời và Mặt Thuẫn Lõm vào.
Thuẫn có Vành rộng 52,5cm, lõm khoảng 11cm.
(Ngoại-Diện)

- Thời Triều Nhà Hậu-LÊ (1428-1789) -


(Tín-dụng Ảnh : farrowfineart.com)

Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) Đại-Việt,
làm bằng Gỗ bọc Da Trâu và viền bằng Mây,
với Nội Diện có Hai Quai Cầm đặc-trưng
cũng-cố bầng Đồng và Lưng Thuẫn Lồi ra.
Thuẫn có Vành rộng 52,5cm, lồi khoảng 11cm.
(Nội-Diện)

- Thời Triều Nhà Hậu-LÊ (1428-1789) -


(Tín-dụng Ảnh : farrowfineart.com)
Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) Đại-Việt,
làm bằng Gỗ bọc Da Trâu và viền bằng Mây
có Ngoại Diện đặc-trưng với trang-họa
biểu-tượng Mặt Trời và Mặt Thuẫn Lõm vào.
Thuẫn có Vành rộng 57cm, lõm 12cm.
(Ngoại-Diện)

- Thời Triều Nhà Hậu-LÊ (1428-1789) -


(Tín-dụng Ảnh : swordsantiqueweapons.com)

Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) Đại-Việt,
làm bằng Gỗ bọc Da Trâu và viền bằng Mây,
với Nội Diện có Hai Quai Cầm đặc-trưng
cũng-cố bầng Đồng và Lưng Thuẫn Lồi ra.
Thuẫn có Vành rộng 57cm, Lồi 12cm.
(Nội-Diện)

- Thời Triều Nhà Hậu-LÊ (1428-1789) -


(Tín-dụng Ảnh : swordsantiqueweapons.com)
Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) Đại-Việt,
làm bằng Gỗ bọc Da Trâu và viền bằng Mây
có Ngoại Diện đặc-trưng với trang-họa
biểu-tượng Mặt Trời và Mặt Thuẫn Lõm vào.
Thuẫn có Vành rộng 62cm, lõm 12cm.
(Ngoại-Diện)

- Thời Triều Nhà Hậu-LÊ (1428-1789) -


(Tín-dụng Ảnh : swordsantiqueweapons.com)

Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) Đại-Việt,
làm bằng Gỗ bọc Da Trâu và viền bằng Mây,
với Nội Diện có Hai Quai Cầm đặc-trưng
cũng-cố bầng Đồng và Lưng Thuẫn Lồi ra.
Thuẫn có Vành rộng 62cm, lồi 12cm.
(Nội-Diện)

- Thời Triều Nhà Hậu-LÊ (1428-1789) -


(Tín-dụng Ảnh : swordsantiqueweapons.com)
Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) Đại-Việt,
làm bằng Gỗ bọc Da Trâu và viền bằng Mây
có Ngoại Diện đặc-trưng với trang-họa
biểu-tượng Mặt Trời và Mặt Thuẫn Lõm vào.
Thuẫn có Vành rộng 53,3 cm, lõm khoảng 11cm.
(Ngoại-Diện)

- Thời Triều Nhà Hậu-LÊ (1428-1789) -


(Photo Credit : vikingsword.com)
Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) Đại-Việt,
làm bằng Gỗ bọc Da Trâu và viền bằng Mây,
với Nội Diện có Hai Quai Cầm đặc-trưng
cũng-cố bầng Đồng và Lưng Thuẫn Lồi ra.
Thuẫn có Vành rộng 53,3 cm, lồi khoảng 11cm.
(Nội-Diện)

- Thời Triều Nhà Hậu-LÊ (1428-1789) -


(Photo Credit : vikingsword.com)
Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) Đại-Việt,
làm bằng Gỗ bọc Da Trâu, Sơn-Mài màu đen, không trang-trí gì ngoài sự đặc-trưng của Hai Đường May đồng-tâm và Mặt Thuẫn Lõm vào.như trong các Thuẫn của kiểu-mãu Dại-Việt kể trên.
Thuẫn có Vành rộng 48,2 cm, lõm khoảng 11cm.
(Ngoại-Diện)

- Thời Triều Nhà Hậu-LÊ (1428-1789) -


(Photo Credit : joelouxasianandtribalart.com)
Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) Đại-Việt,
làm bằng Gỗ bọc Da Trâu, Sơn-Mài màu đen,
có Nộ-Diện đặc-trưng với Hai Quai cầm nắm
và Lưng Thuẫn Lồi ra như trong các Thuẫn
của kiểu-mãu Thuẫn Dại-Việt kể trên.
Thuẫn có Vành rộng 48,2 cm, lồi khoảng 11cm.
(Nội-Diện)

- Thời Triều Nhà Hậu-LÊ (1428-1789) -


(Photo Credit : joelouxasianandtribalart.com) 

            Tại Việt-Nam có đến những 54 sắc Dân-Tộc với những dị-biệt về Ngôn-Ngữ và Văn-Hóa, ấy vậy mà ngày nay chúng ta vẫn còn được thấy những tấm Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) cùng thiết-kế giống y-hệt nhau một khuôn-mẫu. Chúng ta có thể nói không ngoa rằng những tấm Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌) đan-cử trên đây chính là Huy-Hiệu của sự Đoàn-Kết Quốc-Gia Đại-Việt trong cuộc xây-dựng vương-quốc và giữ-gìn vương-quốc       B. Loại Thuẫn gọi là « Thuẫn-Khiên » ( 盾 搴 ).

         Nó được làm bằng Gỗ (được dát vảy Đồi-Mồi, hoặc được bọc Da Trâu), hoặc làm bằng Kim-loại, và được chia ra làm Bốn Hạng tùy theo hình-dạng cấu-trúc :

               B1 - Hạng « Thuẫn-Khiên » ( 盾 搴 ) Hình Tròn :

              Thứ Thuẫn này được dùng cho Bộ-Binh và cho Kị-binh ; nó có Hai Quai để xỏ cánh tay vào đeo cầm, và có thêm Giây Đai để đeo lên vai hay mang sau lưng cho Loại Thuẫn dùng trong Kị-binh.


« Thuẫn-Khiên » ( ) Hình Tròn của Thái-Lan,
bằng Sắt Gò và trang-trí theo mô-hình Xiêm-La.
Nó được trang-bị Hai Quai ccaafm nắm.
Vành THuẫn rộng 60cm.

(Tín-dụng Ảnh : krabi-krabong-equipment)


« Thuẫn-Khiên » ( ) Hình Tròn của Thái-Lan,
bằng Sắt Gò và trang-trí theo mô-hình Xiêm-La.
Nó được trang-bị Hai Quai ccaafm nắm.
Vành THuẫn rộng 60cm.

(Tín-dụng Ảnh : krabi-krabong-equipment)
« Thuẫn-Khiên » ( ) Hình Tròn của Tây-Tậng
bằng Da Bò 皮盾 tán đinh Ốc và trang-trí
một con Rồng Vương-Đé chạm-Khắc tỉ-mỉỉ.
Nó thường vẫn bị nhầm-lẫn xem là Thuẫn của Trung-Hoa.

(Tín-dụng Ảnh : en.51bidlive.com)
« Thuẫn-Khiên » ( ) Hình Tròn của Trung-Hoa,
bằng Đồng lót và viền Da Trâu với Ngoại Diện trang-trí
bằng Đinh-Ốc tán và Đầu Sư-Tử chạm-khắc làm Chốp Thuẫn.
Nó thường vẫn bị nhầm-lẫn xem là Thuẫn của Trung-Hoa.

(Tín-dụng Ảnh : chineseantique-shop.com)

« Thuẫn-Khiên » ( ) Hình Tròn của Nhật-Bản,
với Ngoại-Diện chạm-trổ Đàu Sư-Tử,
bọc Da Bò và tán đinh Ốc theo kiểu-mẫu Tây-Tạng.

(Tín-dụng Ảnh : wordpress.com)« Thuẫn-Khiên » ( ) Hình Tròn của Hàn-Quốc
phục-chế theo Sách Võ-Bị Chí Wu Bei Zhi 武備志
của Mao Nguyên Nghi 茅 元 仪 (1594-1640)
- Thời Triều Nhà YI-Choson (1392–1910) -

(Tín-dụng Ảnh : sojuandi.blogspot.fr)


 

Môn-Sinh thao-luyện các hình-thức Mã-Vũ
với « Thuẫn-Khiên » ( ) Hình Tròn trên Chiến-Mã
(Thuẫn-Kị).

(Tín-dụng Ảnh : Bình-Định Sa-Liong-Cương)

 

Môn-Sinh thao-luyện các hình-thức Mã-Vũ
với « Thuẫn-Khiên » ( ) Hình Tròn trên Chiến-Mã
(Thuẫn-Kị).

(Tín-dụng Ảnh : Bình-Định Sa-Liong-Cương)

 

Ban Võ-Trận Đại-Việt của Bình-Định Sa-Long-Cương
biểu-diển chiến-đấu tập-thể bằng Gươm và Thuẫn,
ngày thứ bãy 2-06-2007 tại Cour Duranti, trong dịp
« Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội »
tổ-chức bởi Đô-Chính Toulouse và Unesco Việt-Nam
từ ngày 30-05-2007 đến ngày 3-06-2007.


(Tín-dụng Ảnh : Bình-Định Sa-Liong-Cương)

.


Ban Võ-Trận Đại-Việt của Bình-Định Sa-Long-Cương
biểu-diển chiến-đấu tập-thể bằng Gươm và Thuẫn,
ngày thứ bãy 2-06-2007 tại Cour Duranti, trong dịp
« Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội »
tổ-chức bởi Đô-Chính Toulouse và Unesco Việt-Nam
từ ngày 30-05-2007 đến ngày 3-06-2007.

(Tín-dụng Ảnh : Bình-Định Sa-Liong-Cương)
Diễn-hành « Thuẫn-Khiên » ( ) Hình Tròn của Hệ-Phái Võ-Trận Đại-Việt
tại Toulouse - Haute-Garonne vào năm 2007,
trong dịp « Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội »,
tổ-chức bởi Đô-Chính Toulouse và UNESCO Việt-Nam..

(Tín-dụng Ảnh : Bình-Định Sa-Liong-Cương)

 

              B2 - Hạng « Thuẫn-Khiên » ( 盾 搴 ) Hình Bầu-Dục :

              Đây là thứ Thuẫn đặc-trưng của nước Đại-Việt Thời Nhà TRẦN (1226-1400) : nó là Loại Khiên có Hai Quai phía trong Thuẫn để xỏ cánh tay vào đeo cầm, có Giây Đai để đeo lên vai hay mang sau lưng. Loại Thuẫn này chuyên dùng cho Kị-binh.


Thuẫn « Mộc-Khiên » ( 木 搴) hình bầu-dục
của Đại-Việt, bằng Gỗ bọc Da Trâu

- Triều Nhà Trần (1226-1400) -

(Tín-dụng Ảnh : Nguyễn-Ngọc Phương-Đông)

 
Thuẫn « Mộc-Khiên » ( 木 搴) hình bầu-dục
bằng Gỗ bọc Da Trâu được dùng trong Kị-Binh

- Đại-Việt - Triều Nhà Trần (1226-1400) -

(Tín-dụng Ảnh : Nguyễn-Ngọc Phương-Đông)

Tuy-nhiên trong hình minh-họa rất khéo Giáp-sĩ mang Mặt Nạ kim-loại này
đã vẽ không chuẫn về cây Thương cùng Khải-Giáp và Mã-Giáp.


« Thuẫn-Khiên » ( ) hình Bầu-Dục của Đại-Việt,
bằng Gỗ bọc Da Trâu và củng-cố bằng niền Thép.
Chốp Bài đã bị mất tấm trang-trí biểu-tượng Mặt Trời.

- Triều Nhà Trần (1226-1400) -

(Tín-dụng Ảnh : hinhanhvietnam.com)

 

« Thuẫn-Khiên » ( ) hình Bầu-Dục của Đại-Việt,
bằng Gỗ bọc Da Trâu với Ngoại Diện trang-trí
biểu-tượng Mặt Trời. nơi Chốp Bài.

- Triều Nhà Hậu-LÊ (1428-1789) -

(Tín-dụng Ảnh : Viện Bảo-Tàng Việt-Nam)


« Thuẫn-Khiên » ( ) hình Bầu-Dục của Nhật-Bản,
Ngoại Diện trang-họa Văn-Sở ( 紋所 Monkoro),
còn gọi la Gia-Văn (家紋 Kamon) cổ-truyền
nhưng lại có vẽ thêm cặp Thoa ( 釵 Sai ).

(Tín-dụng Ảnh : shorinryupr.com)Thuẫn-Pháp « Mộc-Khiên » (木 ) hình bầu-dục
do Võ-Sư Nhật-Bản Shinken Taira thị-phạm,
tại Võ-Đường Okinawan Kobudo

(Tín-dụng Ảnh : shorinryupr.com)
              B3 - Hạng « Thuẫn-Khiên » ( 盾 搴 ) Hình Thuôn-Dài :

              Đây là Hạng Thuẫn rất thông-dụng ở Đông-Nam Châu-Á, và nó chỉ có Một Quai đê cần nắm.

              Tuy-nhiên, Loại Thuẫn-Khiên Hình Thuôn-Dài của Đại-Việt có điểm đặc-trưng là ngoài Một Quai lớn nằm ngang chính giữa phía trong Thuẫn để nắm cầm, nó lại còn có thêm một Quai Cầm nhỏ phía đầu Thuãn với rất nhiều công-dụng duy-nhất có.

              Hạng Thuẫn « Mộc-Khiên » (木 ) Hình Thuôn-Dài này chuyên dành cho Bộ-binh ngăn-cản địch-quân ào-ạt tràn tới lấn đánh. Vì thế, Chiến-Binh sử-dùng loại Thuẫn hình Thuôn-dài cần phải được học về Tấn-Pháp đúng-đắn và vững-chắc ngõ-hầu giao-phong hữu-hiệu. Vã-lại Loại Thuẫn này nó khó sử-dụng hơn các Loại Thuẫn khác nhiều vì Chiến-Binh dễ bị tụ làm tỗn-thương ống-quyển với chính Thuẫn-Khiên của mình mà Thuẫn-pháp của nó - cũng phải nói ngay rằng - cao-siêu hơn các Hạng Thuẫn-Khiên và Thuãn-Bài khác


« Thuẫn-Khiên » ( ) hình Thuôn-dài của Đại-Việt.
Ngoại-Diện được Sơn-Mài màu Đen và Thiếp Vàng
trang-hoàng một Con Rồng vẩy-vùng trong mây.
(Ngoại Diện)
(Mộc-Khiên của Ngự-Lâm Quân)

- Triều Nhà Lý (1010-1225) -

(Tín-dụng Ảnh : vikingsword.com)« Thuẫn-Khiên » ( ) hình Thuôn-dài của Đại-Việt.
Nội-Diện được Sơn Son và trang-bị
Một Cán Cầm Lớn nằm ngang chính giữa
cùng Hai Quai Cầm Nhỏ phía hai đầu Thuẫn.
(Nội Diện)
(Mộc-Khiên của Ngự-Lâm Quân)

- Triều Nhà Lý (1010-1225) -

(Tín-dụng Ảnh : vikingsword.com)


« Thuẫn-Khiên » ( ) hình Thuôn-dài của Đại-Việt.
có chạm vẽ Rồng-Con Nha-Xải ôm hai đầu Thuẫn
và có vẽ Bùa Bát-Quái phía trước giữa Thuẫn.
(Ngoại Diện)

- Triều Nhà Lý (1010-1225) -

(Tín-dụng Ảnh : vikingsword.com)


Thuẫn « Mộc-Khiên » (木 ) Đại-Việt, hình thuôn dài.
Nội-Diện sơn Màu Tía, được trang-bị
một Quai Cầm Lớn nằm ngang chính giữa Thuẫn
và một Quai Cầm Nhỏ phía đầu Thuẫn.
(Nội Diện cho thấy Quai Cầm Nhỏ đã bị khiếm-khuyết)

- Triều Nhà Lý (1010-1225)

(Tín-dụng Ảnh : vikingsword.com)

 

              B4 - Hạng « Thuẫn-Khiên » ( 盾 搴 ) Hình Đa-Giác được gọi là « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) có nghĩa là « Khiên Có Góc Cạnh ».

                 Thứ Thuẫn này gồm có rất nhiều kiểu-mẫu và được chia ra làm Hai Phân-Hạng :

                              α) Phân-Hạng Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) dành cho Một Chiến-Binh sử-dụng ;

                              β) Hạng Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) dành cho Nhiều Chiến-Binh sử-dụng.

              B4α. Hạng Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) dành cho Một Chiến-Binh sử-dụng :

                 
Sụ trải-nghiệm chiến-trường Thời Cổ-Xưa đã qui-nạp Hai Thứ Thuẫn-Bài « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) :

                              α1
- Thứ Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) trang-bị Một Quai ;

                              α2
- Thứ Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) trang-bị Hai Quai.

              α1 - Thứ Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) trang-bị Một Quai :

              Loại Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 牽) này gồm có nhiều Thứ Thuẫn rất đa-dạng và dduwwjc chia ra làm Ba Thứ :

                             α1γ - Thứ Thuẫn « Lăng-Khiên » trang-bị Một Quai và Kích-Cỡ Rất Trung-Bình ;

                             α1
δ - Thứ Thuẫn « Lăng-Khiên » trang-bị Một Quai và Kích-Cỡ Trung-Bình ;

                      α1
ε - Thứ Thuẫn « Lăng-Khiên » trang-bị Một Quai và Kích-Cỡ Trên Mức Trung-Bình.

                   α1γ - Thứ Thuẫn « Lăng-Khiên » Trang-Bị Một Quai và Kích-Cỡ Rất Trung-Bình :

                   Đây là Loại Thuẫn« Lăng-Khiên » ( 稜 牽) mà hình-dạng rất khác thường-lệ :

Thuẫn « Quy-Giáp-Khiên » ( 龜 甲 搴)
Nội- Diên được trang-họa biểu lộ một quai cầm nắm

- Thời Triều Nhà Tây-HÁN (206 BC - 9 AD) -

Thuẫn « Quy-Giáp-Khiên » ( 龜 甲 搴)
Nội- Diên được trang-họa biểu lộ một quai cầm nắm

- Thời Triều Nhà Tây-HÁN (206 BC - 9 AD) -


Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) Nhật-Bản
thiết-kế để Samurai chống-đỡ trên ngựa.
Đạn Teppo (鉄 炮 Thiếtt-Pháo)
(Súng Hỏa-Thạch cầm tay)
(Ngoại Diên)

- Thời-Kỳ Edo (1603~1868) -


(Tín-dụng Ảnh : wordpress.com)

Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) Nhật-Bản
thiết-kế để chống-đỡ trên ngựa.
Đạn Teppo (鉄 炮 Thiếtt-Pháo)
(Súng Hỏa-Thạch cầm tay)
(Nội-Diện biểu lộ Một Quai cầm nắm duy-nhất)

- Thời-Kỳ Edo (1603~1868) -


(Tín-dụng Ảnh : wordpress.com)
                   α1δ - Thứ Thuẫn « Lăng-Khiên » Trang-Bị Một Quai và Kích-Cỡ Trung-Bình : 

                   Loại Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) cho một chiến-binh sử-dụng chỉ có Một Quai này là Thứ Thuẫn đã được nghiên-cứu tường-tận nhất cho trận-mạc vào thời Chiến-Quốc (5 TCN - 221 TCN) và vào thời Nhà TẦN (221 TCN - 206 TCN).

Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴)
(Ngoại Diên)

- Thời Chiến-Quốc (5 TCN - 221TCN) -

Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴)
(Nội-Diện biểu lộ một quai cầm nắm)

- Thời Chiến-Quốc (5 TCN - 221TCN) -

Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴)
(Ngoại Diên)

- Thời Triều Nhà TẦN (221 TCN - 206 TCN) -

 

Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴)
(Ngoại Diên)

- Thời Triều Nhà CHU (周朝 1122 TCN - 249 TCN) -


Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) của Thá-Lan,
hình-dạng Chữ Nhật Mặt-Lõm,
được Sơn-Mài Thiếp Vàng,
và trang-bị Một Quai Cầm dọc đứng.
(Ngoại-Diện)

- Thời Cận-Đại -

Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) của Thá-Lan,
hình-dạng Chữ Nhật Mặt-Lõm,
được Sơn-Mài Thiếp Vàng,
và trang-bị Một Quai Cầm dọc đứng.

(Võ-Sĩ Thái-Lan cầm Lăng-Khiên thủ thế)

 

 

              α1ε - Thứ Thuẫn « Lăng-Khiên » Trang-Bị Một Quai và Kích-Cỡ Trên Trung-Bình : 

              Trong thực-tại ngày nay, rất tiếc là Truyền-thống sử-dụng « Lăng-Khiên » (稜 搴) chỉ có Một Quai và Kích-Cỡ Trên mức Trung-Bình này không còn được lưu-truyền trong các võ-đường ở Việt-Nam mà chỉ còn được lưu dấu trong những buổi « Múa Bát-Dật » tại Cố-Đô Huế :
              

Lăng-Khiên có Một Quai còn được sử-dụng trong buổi « Múa Bát-Dật » tại Cố-Đô Huế, Việt-Nam.
(Hình chụp năm 2002)Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) của Thái-Lan,
hình-dạng Bình-Hành Mặt-Lõm, được Sơn-Mài
cùng trang-trí Thiếp Vàng, và sở-hữu Một Quai Cầm dọc đứng.
(Ngoại-Diện)
(Lăng-Khiên của Ngự-Lâm Quân Thái-Lan)


(Tín-dụng Ảnh : vikingsword.com)

Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) của Thái-Lan,
hình-dạng Bình-Hành, Nội-Diện được đỏ
và sở-hữu Một Quai Cầm dọc đứng
(Nội-Diện)
(Lăng-Khiên của Ngự-Lâm Quân Thái-Lan)


(Tín-dụng Ảnh : vikingsword.com)Diễn-hành Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) trong dịp Lễ
Jidai Matsuri 時代祭 (Tế Thời-Đại) tại Nhật-Bản vào năm 2009.

(Tín-dụng Ảnh : proboards.com)Diễn-hành Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) trong dịp Lễ
Jidai Matsuri 時代祭 (Tế Thời-Đại) tại Nhật-Bản vào năm 2004.
(Ngoại-Diện của Thuẫn không có Trang-Trí)

(Tín-dụng Ảnh : proboards.com)

Diễn-hành Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) trong dịp Lễ
Jidai Matsuri 時代祭 (Tế Thời-Đại) tại Nhật-Bản vào năm 2004.
(Nội-Diện biểu-lộ Một Quai Cầm)

(Tín-dụng Ảnh : proboards.com)
Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) Hàn-Quốc
chế-tác theo kiểu-mẫu « Yến Vỹ Bài »
(Yan Wei Pai 燕尾牌),

- Thời Triều Nhà YI-Choson (1392–1910) -

(Tín-dụng Ảnh : pbase.com)

Thuẫn « Lăng-Khiên » « Mộc-Bài » ( 木 牌 ) Trung-Hoa
trang-họa chữ Vương ( 王 ) chế-tác theo
kiểu-mẫu « Yến Vỹ Bài » (Yan Wei Pai 燕尾牌) đảo-nghịch

- Thời Triều Nhà THANH (1644-1912).

(Tín-dụng Ảnh : pinterest.com)

 

                 α2 - Thứ Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) trang-bị Hai Quai :

                  Thứ Thuẫn Lăng-Khiên này cũng gồm có Thuẫn rất khác nhau về hình-dạng và được chia ra theo Hai Kiểu :

                             α2γ - Kiểu Thuẫn « Lăng-Khiên » Trang-Bị Hai Quai và Kích-Cỡ Trung-Bình :

                             α2
δ - Kiểu Thuẫn « Lăng-Khiên » Trang-Bị Hai Quai và Kích-Cỡ Trên Trung-Bình.

                 α2γ - Kiểu Thuẫn « Lăng-Khiên » trang-bị Hai Quai và Kích-Cỡ Trung-Bình : 

                 Kiểu Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) trang-bị Hai Quai và Kiích-Cỡ Trung-Bình này dã được người Đại-Việt Xưa và người Ai-Lao Xưa dày công nghiên-cứu để chế-tác một thứ Thuẫn rất đặc-thù của mỗi nước này mà không có nước khác nào sỡ-hữu.

                 Vế phần nước Đại-Việt thì xuyên qua các chiến-trường Trung-Cổ, đã hoàn-thiện một thứ Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) làm bằng Gỗ; bọc Da Trâu củng-cố bằng viền Thép, cực-kỳ lợi-hại và đặc-trưng của Đại-Việt, vừa có thể dùng trong Bộ-Binh vừa có thể dùng trong Kị-Binh.Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) đặc-trưng của Đại-Việt,
có Hai Quai và Một Cán để xỏ tay cầm nắm,
mặt ngoài bọc Da Trâu và cũng-cố bởi niền Thép.

- Thời Triều Nhà LÝ (1010-1225) -

(Tranh Nhân-Gian - Làng Đông-Hồ)Đao dùng chung với Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴)
đặc-trưng của Đại-Việt.

(Tín-dụng Ảnh : vndefence.info)

- Đao của tôi còn trong Viện Bảo-Tàng Quốc-Gia
mà Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) đặc-trưng Đại-Việt
của tôi nay đâu rồi ?

(Tranh Nhân-Gian - Làng Đông-Hồ)                 Vế phần nước Ai-Lao thì cũng đã hoàn-thiện một Thứ Thuẫn đặc-trưng làm bằng Gỗ, chế-biến từ kiểu-mẫu của Phân-Loại Thuẫn « Mộc-Bài » (木 牌), không chút kém về phương-diện hiệu-năng lợi-hại

Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) đặc-trưng của Ai-Lao
chế-biến từ kiểu-mẫu « Mộc-Bài » (木 牌),
có Ngoại-Diện cẩn Sắt và trang-trí bằng 9 Đinh-Ốc.

(Tín-dụng Ảnh : pinterest.com)Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) đặc-trưng của Ai-Lao
chế-biến từ kiểu-mẫu « Mộc-Bài » (木 牌),
có Nội-Diện trang-bị Hai Quai bằng sắt vững chắc.

(Tín-dụng Ảnh : pinterest.com)                α2δ - Kiểu Thuẫn « Lăng-Khiên » trang-bị Hai Quai và Kích-Cỡ Trên Trung-Bình :

              Hạng « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) cho Một Chiến-binh sử-dụng và có Kích-Cỡ Trên mức Trung-Bình cùng có Hai Quai này còn bao gồm một Loại « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) thường được chuyên dùng cho Bộ-Binh trong Chiến-thuật dàn-quân bố-trận.

Lăng-Khiên trang-bij Hai Quai, thời Nhà MINH (明 朝 1368-1644)
còn được sử-dụng trong cảnh dàn-quân bố-trận qua phim-ảnh.

(Tín-dụng Ảnh : Dragon's Armory)


Lăng-Khiên trang-bị Hai Quai, thời Nhà HÁN (唐 朝 618-907)
còn được sử-dụng trong cảnh dàn-binh bố-trận qua phim-ảnh.

(Tín-dụng Ảnh : Dragon's Armory)


          Chúng ta cũng nên ghi-nhận là Thứ Thuẫn « Lăng-Khiên » (稜 搴) có Hai Quai và Kích-Cỡ Trên mức Trung-Bình nói trên đây gồm có rất nhiều kiểu-mẫu mà Tên gọi thay-đổi tùy theo Hình-dạng của Thuẫn-Bài Lăng-Khiên được kể đến ( « Hổ Đầu Mộc-Bà »i, « Yến-Vỹ Bài »..; vân vân.) :

Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴)
tên gọi là « Hổ Đầu Mộc Bài »
(Hu Tou Huo Pai 虎頭木牌).

- Thời Triều Nhà MINH (1368~1644) -

(Tín-dụng Ảnh : Võ Bị Thư (Wu Bei Zhi 武備志)

Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴)
tên gọi là « Yến Vỹ Bài »
(Yan Wei Pai 燕尾牌),

- Thời Triều Nhà MINH (1368~1644) -

(Tín-dụng Ảnh : greatmingmilitary.blogspot.com)
Phục-chế chưa sơn màu Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴)
tên gọi là « Hổ Đầu Mộc Bài »
(Hu Tou Huo Pai 虎頭木牌).
với Bốn Ống Pháo-Tiễn luân-phiên đặt sẵn.

- Thời Triều Nhà MINH (1368~1644) -

(Tín-dụng Ảnh : Bảo-Tàng Quuân-Sự Cách-Mạng Nhân-Dân)

 

Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) Hàn-Quốc
phục-chế theo kiểu-mẫu Triều Nhà MINH.

- Thời Triều Choson (1392–1910) -

(Tín-dụng Ảnh : pbase.com)              B4β - Hạng Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) cho Nhiều Chiến-Binh sử-dụng :

              Đó là Hạng Thuẫn Lớn về kích-cỡ chuyên được dùng để công-hãm hoặc để bảo-vệ lâu-đài và đồn-thành.

              Chính Hạng Thuẫn Lớn về kích-thước và nặng về trọng-lượng này mới thật đáng gọi là « Khiên » (搴) trong tất cả nghĩa-lý đặc-biệt của từ « Khiên ».


              Nói đến Hạng Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) cho Nhiều Chiến-binh sử-dụng này, chúng ta không thể không nói đến việc sử-dụng Thuẫn Khiên độc-đáo của Hoàng-Đế Quang-Trung Nguyện-Huệ, triều-đại Tây-Sơn (1778-1802), trong chiến-trận đánh bại quân Nhà Mãn-Thanh vào Xuân Kỷ-Dậu 1789 qua các trận Ngọc-Hồi, Đống-Đa và chiếm-đoạt lại Thăng-Long thành.
              Ngài đã sai người ghép những mảnh ván gỗ cứng, đặt sớ gỗ chéo nhau, làm sáu mươi tấm Mộc chắn, rồi quấn cỏ ướt phía ngoài và cho từng toán quân đột-kích - vài chục người mỗi toán luân-phiên nhau khiêng Mộc - nhất-tề quyết tiến lên dưới mưa Tên Cung Phức-Hợp và làn đạn Súng Hỏa-Mai bắn liên-hồi của quân Mãn-Thanh mà đến sát tận chân thành đồn để phá cổng thành tràn vào xung phong tiêu-diệt quân xâm-lăng.  


Thuẫn Khiên được dùng chiến-đấu quân Mãn-Thanh bởi nghĩa-quân Tây-Sơn
dưới sư thống-lãnh của Hoàng-Đế Quang-Trung (Xuân Kỷ-Dậu 1789).

(Tín-dụng Ảnh : nghiencuulichsu.com)

 

Thuẫn « Lăng-Khiên » ( 稜 搴) của Nhật-Bản,
thiết-kế bằng Sắt tán Đinh-Ốc vào Thế-Kỷ 5.

- Thời Đại Cổ-Phần (Kofun Jidai- 250~538 CN) -

(Tín-dụng Ảnh : Tokyo National Museum)

« Can-Thuẫn » ( 杆 ) bằng Tre Trúc của Nhật-Bản
« Đông Trúc Thức Định Cố 東竹式定固 »

- Thời-Kỳ Edo (1603~1868) -


(Tín-dụng Ảnh : quora.com)

 

(Còn Tiếp...)

 

Ban Võ-Sư
Võ-Trận Đại-Việt
Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG
FRANCE

TRỊNH Quang Thắng

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.