KHẢO-LUẬN

 

 

II.
BINH-KHÍ CỔ-TRUYỀN

 

3 - Binh-Khí Cán Dài

 

       

NGỌN LAO

 

 

 

       

 

 

 

 

         « Ngọn Lao » () - thường bị gọi sai-lầm là « Ngọn Giáo» - là một loại binh-khí cán dài, có gắn một Lưỡi với hai cạnh bén và mũi nhọn hoắc, bản hẹp hơn Lưỡi Giáo, chuyên dùng để đâm và nhất là để ném phóng, rất thông-dụng trên chiến-trường từ xa xưa khắp năm châu.

 

« Ngọn Lao », thường bị gọi sai-lầm là « Ngọn Giáo ».
(Đại-Việt - Thế-Kỷ 19)

(Tín-dụng ảnh : Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt)

 

         Ngọn Lao là một loại Binh-Khí thường được Đại-Việt chuyên dùng trên lưng Voi Trận để ném phóng lúc giao-tranh.

         Vào cuối Thế-Kỷ 19, từ Ngọn Lao nói trên còn có một loại Binh-Khí khác cũng đã được chế-tác tại Đại-Việt :

       - Hoặc bằng cách phối-hợp Ngọn Lao với Hai Lưỡi XÀ-MÂU Thời Cận-Đại và gia thêm Hai Móc Ngạnh sắc bén hướng ngược về Lao-Khố và được gọi là « Song-Mâu Xoa 雙 矛叉 ».

       - Hoặc bằng cách phối-hợp Ngọn Lao với Lưỡi « Ngưu-Giác XOA - 牛 角 叉) » và gia thêm Hai Móc Ngạnh sắc bén hướng ngược về Lao-Khố và được gọi là « Lưỡng-Câu Tam-Cổ XOA - 兩 鉤 三 股 叉 ».


« Song-Mâu Xoa - 雙 矛叉 »
dùng trang-hoàng Bảng Sưu-Tập Vũ-Khí Trung-Cổ
đúng hơn là dùng cho chiến-trường.
- Việt-Nam - Thời Cận-Đại -


(Tín-dụng Ảnh : ashokaarts.com)


« Lưỡng-Câu Tam-Cổ XOA ( 兩 鉤 三 股 叉 ) »
dùng trang-hoàng Bảng Sưu-Tập Vũ-Khí Trung-Cổ
đúng hơn là dùng cho chiến-trường.
- Việt-Nam - Thời Cận-Đại -


(Tín-dụng Ảnh : swordforum.com)       Tuy-nhiên các Loại Binh-Khí « Song-Mâu Xoa 雙 矛叉 » và « Lưỡng-Câu Tam-Cổ XOA - 兩 鉤 三 股 叉 » này được thiết-kế để dùng trang-hoàng Bảng Sưu-Tập Vũ-Khí Trung-Cổ đúng hơn là dùng cho chiến-trường.

 

(Còn tiếp...)

 

Ban Võ-Sư
Võ-Trận Đại-Việt
Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG
FRANCE

TRỊNH Quang Thắng

 

 

 

 

     

 

    

 

Trở lại Trang KHẢO-LUẬN
Binh-Khí Cán-Dài

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.