KHẢO-LUẬN

 

 

II.
BINH-KHÍ CỔ-TRUYỀN

 

3 - Binh-Khí Cán Dài

 

       

CÂU-LIÊM PHÃNG-NẠNG THƯƠNG
鉤鎌鎊㰙槍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Câu-Liêm Phạng-Nạng Thương (鉤鐮鎊㰙槍) là Loại Binh-Khí Cán Dài phôi-thai từ những Nông-cụ thô-sơ trong đó có món Binh-Khí đạc-thù của Đại-Việt gọi là Chảng-Nạng chuyên dùng để gắn Ngọn Cờ như trong bức Họa phẩm « Cừu Anh chức cống đồ » (仇英职贡图) thời Nhà LÝ đem Cống-Phẩm sang Triều Nhà TỐNG dưới đây.

Câu-Liêm Phãng-Nạng Thương (鉤鐮鎊㰙槍) thời Nhà LÝ
- Đại-Việt - Thế-Kỷ 10 -

( Cừu-Anh Chức Cống Đồ - 仇英职贡图 )

 

       Đó là Loại Binh-Khí Cán Dài phôi-thai từ những Nông-cụ thô-sơ rất được Việt-tộc tuyển chọn để giao-chiến khi ra trận từ xa xưa, nhất là dưới Thời Nhà TRẦN,

 

Mỏ Gảy, Câu-Liêm, Phãng, Nạng Thương Cổ Xưa
của Việt-Tộc, Triều-đại Nhà Trần.
- Viện Bảo-Tàng Hà-Nội -

(Tín-dụng ảnh : tuoitre.vn)

 

Lưỡi Câu-Liêm, Phãng, Nạng Thương, Mỏ Gảy Cổ Xưa
của Việt-Tộc, Triều-đại Nhà Trần.
- Viện Bảo-Tàng Hà-Nội -


(Tín-dụng ảnh : tuoitre.vn)

 

 

(Còn tiếp...)

 

Ban Võ-Sư
Võ-Trận Đại-Việt
Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG
FRANCE

TRỊNH Quang Thắng

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.