KHẢO-LUẬN

 

 

II.
BINH-KHÍ CỔ-TRUYỀN

 

3 - Binh-Khí Cán Dài

 

       

BỪA CÀO

 

 

 

       

 

 

 

 

           « Bừa Cào » là một loại binh-khí phôi-thai từ món binh-khí cổ xưa bằng kim-loại, gọi là « Ba » (鈀 - chữ có Bộ Kim 金) chứ không phải từ cái Bồ Cào bằng gỗ tre của nông-gia, gọi là Ba (杷 - chữ có Bộ Mộc 木). Chính vì thế mà món binh-khí « Bừa Cào » được liệt-kê vào Thập-Bát Ban Võ-Nghệ.

 

Binh-khí « Ba » (鈀) thời cổ xưa.

 

           Vì thành-hình từ « Ba » (鈀 - chữ có Bộ Kim 金) là thứ binh-khí bằng kim-loại có gắn nhiều răng, nên « Bừa Cào » có lưỡi gắn Chín răng đinh nhọn nối liền với cán cầm dài qua trung-gian một cổ cong vẫu lên cụp xuống 90 độ, hoàn-toàn khác hẳn với Bồ Cào của nông-gia.

Bừa Cào

 

           Truyện Tây-Du Ký của Ngô Thừa Ân 吳承恩 (1506~1581) viết vào thời Nhà Minh, cũng đã tôn-vinh binh-khí Bừa Cào qua nhân-vật Trư-Bát-Giới (Pháp-danh Trư-Ngộ-Năng) :

           Cái nầy (Bừa Cào) Thái-Thượng chế rèn ra ;
           Chơm chởm chín răng sáng tợ ngà.
           Gom-nhóm Âm Dương gồm ở giữa,
           Rở-ràng nhật nguyệt rạng ngoài da.
           Dâng cho Thượng-Đế làm đồ báu ;
           Lệnh phú Thiên-Bồng nay tới ta.
           Xuống biển đánh rồng, rồng tróc vẩy,
           Lên non giết cọp, cọp trầy da.
           Dầu ai xương thịt đồng hay sắt,
           Đụng tới cây nầy cũng bể ba.
                                                       Tô-Chẩn dịch.

           « Bừa Cào » là loại binh-khí tuy không được dùng cho Bộ-binh như binh-khí « Ba » (鈀) cổ xưa, nhưng vẫn được các giòng Võ Cổ-Truyền Việt-Nam bảo-tồn vì lợi-ích sư-phạm cho giáo-trình Võ-Học Truyền-Thống.

 

 

 

Bài Thảo-pháp

« Bừa-Cào »

 

 

           Bài « Bừa-Cào » Thảo-pháp căn-bản của Võ Thuật Cổ Truyền Bình-Định của Dòng Võ Khiển PHẠN & Khiển THI được mật-mã hóa bằng bài Thiệu viết theo thể Thơ Tứ Ngôn Thập Cú bao hàm 40 Chiêu-Thức liên-hoàn công-thủ, mà hậu-duệ là Sư-Trưởng BA Phong, lưu-truyền hậu-thế qua Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt của chúng tôi.

         Kẻ chưa tinh-thông Thương-pháp hay Kiếm-pháp hoặc Đao-pháp, thì thật khó lòng mà đương-cự nổi với món binh-khí « Bừa-Cào » này.

            Vì thế cho nên, Môn-Sinh muốn tập-luyện Thảo-pháp « Bừa-Cào » cần phải đạt-thành căn-bản vững-chắc về Côn & Roi, Đao & Kiếm và Siêu & Thương.

          Ngoài ra, Môn-Sinh không nên dùng thứ Bồ-Cào của nông-gia, vì không thể nào diễn-đạt thấu đáo các chiêu thức biến-hoá trong Thảo-pháp « Bừa-Cào » vì sự cấu trúc quá khác biệt nhau.

     

 

Ban Võ-Sư
Võ-Trận Đại-Việt
Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG
FRANCE

TRỊNH Quang Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết do http://www.votran-daiviet.org đăng tải
thuộc bản-quyền của Ban Võ-Sư Võ-Trận Đại-Việt Bình-Định Sa-Long-Cương France.

Vui lòng ghi rõ nguồn gốc trang WEB đăng-tải bài viết khi trích-dẫn hoặc sao-chép lại.

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.